Modlitby za nenarozené

Modlitby za nenarozené

Ochrana nenarozených a pomoc těm, kteří nový život zmařili

 „Věc, která v dnešní době nejvíc ničí mír, je potrat. Jsme tady, protože nás naši rodiče chtěli. Chceme a milujeme také naše děti, ale co ty miliony zabitých potratem? Mnoho lidí se tak mnoho zajímá o děti v Indii a v Africe, kde tak mnoho dětí umírá na podvýživu, hlad atd., ale miliony umírají naprosto záměrně z vůle jejich matky. A toto je to, co v dnešní době nejvíce ničí mír. Protože, pokud může matka zabít své vlastní dítě, co můžeme čekat, než že já zabiji tebe a ty mne? Není žádný rozdíl mezi potratem a tím, abychom se zabíjeli mezi sebou.“ (úryvek z Proslovu Matky Terezy při příležitosti převzetí Nobelovy ceny za mír v roce 1979, celý text je dostupný na:

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/Nadace_soubory/mt/mt-nobelova-cena.pdf

Blíží se 25. březen, který je Českou biskupskou konferencí vyhlášen jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Tento den obvykle slavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy Panna Maria řekla ANO životu Božího Syna ve svém lůně. Rozhodli jsme se viditelněji připojit k modlitbám za nenarozené. Mnozí z vás se jistě už setkali s modlitbou duchovní adopce, tzn., že adoptujete v modlitbě jedno počaté dítě ohrožené potratem a modlíte se za něj desátek růžence a modlitbu po dobu 9 měsíců a prosíte za jeho rodiče, aby mu dovolili žít.

Jde tady ještě o něco víc. Nemůžeme odsuzovat ženy, které šly na potrat, ale chceme prosit o jejich uzdravení a obrácení. Není možné, aby hřích potratu byl jen osobním, o žádném hříchu nemůžeme říci, že je „jen můj“, tento hřích ovlivňuje celou rodinu a celou společnost. Právě proto vás chceme přizvat k většímu modlitebnímu úsilí, oběti a k osvětě v této oblasti.

Možná jste postřehli, že se vzadu v našem kostele na stolečku objevily brožurky nesoucí název „Kroky vedoucí k uvolnění z tíhy viny po hříchu potratu“, a slouží jako podaná Boží ruka, jako milosrdná Boží náruč pro ženu, která podstoupila potrat, a tím se postavila hříchem proti životu, který jí Bůh svěřil. Modlitby v brožurce mají pomoci ženě, aby odevzdala sebe i život svého dítěte Bohu a uvěřila v to, že Bůh jí dává šanci začít znovu, smířit se, že jí nabízí uzdravení. Postavme se zlu potratu společně a mějme milosrdenství s ženami, které přijaly účast na něm tím, že šly na potrat. Bůh se k nikomu nestaví zády a chce proměnit i hřích a velkou ránu ve velké požehnání a odpuštění.

Modleme se za ženy, které podstoupily potrat, za jejich rodiny i za lékaře, kteří provádějí potraty a za všechny zdravotníky, za ženy, které se rozhodují jít na potrat, aby se rozhodly pro život. Náš Konvent sester alžbětinek v Jablunkově je zasvěcen Dítěti Ježíš, každého 25. v měsíci se při společné modlitbě se sestrami modlíme Korunku k Dítěti Ježíš. Chceme pozvat k modlitbě korunky na úmysl nenarozených také vás, budeme se ji modlit pravidelně každého 25. po ranní mši svaté, která bude vždy obětována za ochranu nenarozených a jejich matky i lékaře a o obrácení pro všechny, kteří se jakkoliv podílejí na zlu potratu. Modleme se společně na úmysl nenarozených a často se obracejme k Bohu prostřednictvím Panny Marie, která je Ochránkyní nenarozených.

http://www.duchowa-adopcja.pl/

https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi/2575-duchovni-adopce-pocateho-ditete