Realizované projekty

Projekty v r. 2018

Konvektomat pro přípravu jídel

DSC_58933

NA NOVÝ KONVEKTOMAT PRO PŘÍPRAVU JÍDEL PRO KLIENTY DOMOVA PŘISPĚLY LESY ČR

Počátkem roku 2018 v kuchyni našeho domova dosloužil náš první konvektomat, kterému už bylo 17 let. Je to „trouba“, bez níž už si kuchařky v dnešní době neumí představit vaření, pečení a další způsoby přípravy teplých pokrmů. Protože tento přístroj toho umí hodně, je cenově náročný. Zaplatili jsme za něho 213.125,80 Kč. S žádostí o finanční podporu na nákup konvektomatu jsme se obrátili v rámci vyhlašovaných dotačních programů na Lesy České republiky, s. p., které naší žádosti vyhověly a poskytly nám dar ve výši 50.000 Kč, za což jim upřímně děkujeme. K poděkování se připojují také senioři, kteří tráví podzim svého života v našem domově a dříve byli v Lesích ČR zaměstnáni.

DSC_58934

Projekty v r. 2017

Nová plošina, schůdek a možnost převozu 4 vozíků

- úprava auta Ford Tranzit

V roce 2008 se nám s přispěním Moravskoslezského kraje podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Přesun vozíčkářů do auta byl však pro obsluhu velmi náročný, protože vozík s klientem bylo třeba vytlačit do auta po ližinách.

Pro usnadnění práce personálu a zejména bezpečný přesun vozíčkářů do auta jsme se rozhodli zakoupit elektrohydraulickou automatickou plošinu AUTOLIFT a zároveň pomocný schůdek k bočním dveřím pro bezproblémový bezpečný vstup seniorů do auta bočními dveřmi. Náklady na pořízení však činily 182.850 Kč.

23. dubna proběhl ve farním kostele v Jablunkově benefiční koncert pod záštitou města Jablunkova a poslankyně PS PČR Pavly Golasowské, jehož výtěžek byl věnován na tento účel. Spolu s dalšími dary jsme měli k dispozici 60.030 Kč. S žádostí o poskytnutí daru jsme se obrátili na Lesy České republiky v rámci vyhlašovaných dotačních programů. Lesy ČR nám poskytly dar ve výši 50.000 Kč. V srpnu jsme se ještě pokusili požádat o dofinancování projektu Město Jablunkov, které naši žádost schválilo a poskytlo nám zbývajících 72.820 Kč.

Tak byla ukončena první fáze projektu a mohli jsme se vydat do jižních Čech, kde nám firma JP SERVIS ze Štěkně namontovala plošinu i schůdek. Navíc se podařilo auto upravit tak, že po vyjmutí další řady sedadel je možné v autě bezpečně převážet 4 osoby na vozíku, což nás těší, neboť vozíčkářských míst je vždy nedostatek.

První cestu obnoveným autem jsme podnikli ještě ve vánoční době. Obyvatelé domova pocházející z Mostů u Jablunkova navštívili svou rodnou vísku a obdivovali, jak je krásně vyzdobená – hlavně okolí Obecního úřadu a farní kostel sv. Hedviky. Navštívili také místní muzeum, a všude byli mile přijati. Spolu s pasažéry, kteří jeli dalším autem, se tak mohli vyjížďky účastnit 4 vozíčkáři, 4 mobilní klienti a jako doprovod 4 sestry – dvě z nich za volantem J. Všichni byli moc nadšeni.

PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme všem dárcům, paní poslankyni Mgr. Pavle Golasovské, státnímu podniku Lesy České republiky a Městu Jablunkov za finanční podporu, díky níž jsme mohli projekt realizovat. Na Všechny dobrodince pamatujeme v modlitbě a vyprošujeme jim Boží požehnání.

Další projekty realizované v r. 2017

Moravskoslezský kraj vyhlásil v roce 2017 dotační program „Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb“, jehož cílem bylo zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Návrh dotace byl stanoven s ohledem na kapacitu a formu poskytování sociální služby. Jelikož má náš domov 69 lůžek, a maximální výše dotace na lůžko činila 10 tis. Kč, požadovali jsme a také obdrželi 690.000 Kč, které byly v souladu s určením dotace použity na úhradu mzdových nákladů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců domova.

Účelem dalšího programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem byla podpora zvýšení kvality financováním materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav. Do programu jsme se přihlásili s projektem „Polohovací lůžka pro klienty Domova sv. Alžběty“. Z celkového počtu 69 osob je totiž v současné době 40 klientů úplně nebo převážně závislých na pomoci druhé osoby a potřebují být několikrát denně polohování z důvodu nezbytné prevence vzniku proleženin a jiných kožních defektů. Nemáme však k dispozici dostatečný počet lůžek, které umožňují polohování z boku na bok pomocí elektrického pohonu a speciálně přizpůsobeného roštu. Rozhodli jsme se proto požádat o finanční prostředky na zakoupení speciálních lůžek, abychom personálu ulehčili jejich namáhavou práci a dalším devíti imobilním klientům domova zajistili větší komfort při této činnosti. Toto řešení přispívá i k snadnějšímu přemisťování z lůžka na vozík, čímž mají klienti možnost trávit volný čas mimo vlastní pokoj i ve venkovních prostorách bez náročného a v některých případech nemožného přemisťování na invalidní vozík. I v tomto projektu jsme byli úspěšní a obdrželi jsme z rozpočtu kraje 189.300 Kč, tj. 80 % z částky 359.152 Kč, která byla potřebná na nákup lůžek. O zbývajících 20 % jsme požádali Město Jablunkov, které naší žádosti vyhovělo a poskytlo nám 71.852 Kč.


Město Jablunkov poskytlo Domovu sv. Alžběty v roce 2017 ze svého rozpočtu částku 800 tis. Kč. Kromě spoluúčasti na financování provozních nákladů domova a výše uvedených projektů se nám z této částky také podařilo zakoupit novou pračku, přístroj EKG a provést nutnou opravu signalizačního zařízení, které slouží ke kontaktu klientů se službu konajícím personálem a zároveň jako rozhlas či telefon.

Naší činnost také podpořily: Obec Bukovec částkou 10.000 Kč, Obec Bystřice 25 000 Kč, Obec Dolní Lomná 3 000 Kč, Obec Milíkov 10 000 Kč, Obec Mosty u Jablunkova 130 000 Kč, Obec Návsí 10 000, Obec Písečná 15 000 Kč a Obec Písek 10 000 Kč.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU SPOLEČNÉHO DÍLA MĚSTU JABLUNKOV A OKOLNÍM OBCÍM

Vážení starostové a zastupitelé, děkujeme Vám za finanční podporu, kterou jste schválili a poskytli na provoz Domova sv. Alžběty v Jablunkově, kde tráví podzim svého života 69 občanů pocházející z Vašich Obcí. Jsme vděční, že si uvědomujete svou spoluodpovědnost za ty, kteří již potřebují pomoc druhých. I díky Vaší podpoře můžeme těmto občanům poskytovat službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí podle individuálních potřeb každého z nich.

Věříme, že budete na nás pamatovat i v roce 2018 a že se ke společnému dobrému dílu připojí i další Obce. Zajistit chod domova v roce 2017 pro nás jako poskytovatele sociální služby znamenalo dát dohromady více než 24 miliónů korun. Jsme vděčni za vše, co se nám v uplynulém roce podařilo.

O projektech jsme psali také v jablunkovském zpravodaji JABKO (str. 8-9)