Oznamování (Whisteblowing)

Vážení zaměstnanci a spolupracovníci

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Konventu sester alžbětinek v Jablunkově již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Konventu sester alžbětinek v Jablunkově.

Jak mohu podat oznámení?

Nejlepším způsobem podání oznámení je vyplnění níže uvedeného formuláře.

Dále je možné oznámení podat

  • telefonicky na čísle +420 703 142 855,
  • e-mailem na adrese oznameni@lexius.cz,
  • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem.

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o pečlivé vyplnění celého formuláře. Uveďte, prosíme, co nejvíce informací, které víte:

  • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
  • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
  • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
  • Kdo o události ví?
  • Informoval/a jste o události již někoho, jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
  • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Kdo může podat oznámení?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro Konvent sester alžbětinek v Jablunkově nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů, jako například farností nebo řeholních řádů.

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?

Oznámení bude doručeno tzv. příslušným osobám, které vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhnou Konventu sester alžbětinek v Jablunkově, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné a nestranné prošetření, jmenovali jsme příslušnými osobami advokáty JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., a Mgr. Jiřího Kubíka z advokátní kanceláře Lexius advokáti s.r.o. (+420 703 142 855, oznameni@lexius.cz). O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát moji identitu?

Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze pracovníci advokátní kanceláře Lexius advokáti s.r.o., která pro nás zajišťuje výkon funkce příslušné osoby, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona nebudou Vaše identifikační údaje ani text oznámení předány vedení či pracovníkům Konventu sester alžbětinek v Jablunkově.

Mohu podat oznámení anonymně?

Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Konventu sester alžbětinek v Jablunkově.

Jaké jednání mám oznámit?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Konventu sester alžbětinek v Jablunkově.

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpeční nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušným osobám. Konvent sester alžbětinek v Jablunkově Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Mám ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?

Oznámení lze také podat externím oznamovacím systémem na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.