Plnomocné odpustky k 800. výročí Vánoc v Grecciu

Plnomocné odpustky k 800. výročí Vánoc v Grecciu

U příležitosti 800. výročí prvních jesliček sv. Františka z Assisi v Grecciu můžete za obvyklých podmínek při návštěvě našeho kostela a zastavením se v modlitbě před jesličkami získat plnomocné odpustky uplatnitelné i pro duše v očistci

každý den od 8. prosince 2023 do 2. února 2024.

Splnění obvyklých podmínek znamená:

  • Úmysl nelnout k žádnému, a to ani k lehkému hříchu.
  • Mít úmysl získat odpustek.
  • Svátost smíření. (Může být vykonáno i několik dní předem, nebo po vykonání skutku.)
  • Svaté přijímání. (Má být vykonáno v den získání odpustku.)
  • Modlitba na úmysl Svatého otce. (Postačí jakákoliv modlitba podle vlastního uvážení.)
  • Vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek. V tomto případě:

    zastavit se u jesliček ve zbožném rozjímání, které zakončíte modlitbou Otčenáš, Vyznáním víry, prosbami ke Svaté rodině Ježíši, Marii a Josefovi a k sv. Františkovi z Assisi.  

Starší lidé, nemocní a ti, kteří z vážných důvodů nemohou opustit svůj domov, budou moci získat plnomocné odpustky také na základě lítosti nad svými hříchy a s úmyslem co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, duchovně se účastnit oslav jubilea a obětovat milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a obtíže svého života.