Textové pole:    Diecézní setkání mládeže ve Zlatých Horách
Od 4.8. do 6.8. jsme měly my sestry (s. Laurencie a s. Kamila) možnost stát se účastníky i hosty Diecézního setkání mládeže ve Zlatých Horách.
Na tuto akci jsme dostaly pozvání jednak od sestry Vincenty - boromejky odpovědné za pastoraci povolání v naší diecézi, jednak jsme byly osloveny samotnými organizátory z diecézního centra, za což oběma vřelé díky.
Jednak především naše vděčnost směřuje k samotnému Pánu, hlavnímu organizátorovi a povolávajícímu....
Dojmy jsou úžasné...
Zapůsobila na nás mnohá svědectví živé víry všech zúčastněných mladých lidí, zapálenců Božích, od těch nejmladších účastníků až po samotné organizátory, "týmáky" a pomocníky... Výborná organizace i pružná přizpůsobivost celého organizačního týmu předvídaným či méně předvídaným svízelným situacím (např. změna programu při deštivém a vlhkém počasí ve středu na Maria Hilf nebo dobré teplé párky jako náhradní večeře pro „opozdilce“ a pod.)
Velice silným zážitkem bylo pro nás i osobní svědectví otce Maroše ze Slovenska. Ovšem snad největší radostí pro nás je zkušenost vzájemného sdílení ve skupinkách po hlavní katechezi na Maria Hilf.
Tam jsme mohly vytušit, že se zanedlouho ze zatím malých a mnohdy nesmělých plamínků víry, naděje a lásky ke Kristu, zrodí velký žár a oheň stravující vše kolem!!!!
V to pevně věříme, za to se modlíme a přinášíme sebe samy v oběť Kristu Ježíši za všechny mladé naší diecéze a nejen za ně. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2009
Textové pole:    Pouť v kapli sv. Jana a Pavla
I přes nevlídné dešťové počasí se letos sešlo asi 50 věřících u kapličky sv. Jana a Pavla na kopci nad bývalou „Pilanou“, aby zde spolu s O. Eligiuszem slavili mši sv. ke cti těchto sv. patronů. O historii kaple si můžete přečíst zde.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009

Ze života - fotogalerie - r. 2009

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Pětidenní pobyt na „Hoře proměnění“
Koncem února a počátkem března prožívala naše řeholní komunita exercicie (duchovní soustředění). Naším průvodcem na „Horu proměnění“, kde jsme se snažily rozlišovat, jakým způsobem proměnit svůj život, abychom mohly lépe sloužit Pánu Bohu i lidem, byl O. Dymitr OFM z Katowic-Panewnik. První skupince byla v rámci roku sv. Pavla spolusestrami na přivítání připravena cesta po jeho stopách, takže si sedly na „koně“, byly osvíceny „světlem shůry“ a pak jako „slepé“ vedeny druhými, vyzkoušely si také cestu v koši a zažily „kamenování“. Druhá skupinka si při sestupu z „hory Tábor“ měla příležitost díky nastraženým pokušením v praxi ověřit, nakolik se jí už podařila proměna ze starého člověka v nového.
Fotogalerie
Vloženo 16. 3. 2009
Textové pole:    Letošní zima dala silně pocítit svou přítomnost
Po dvou lehkých zimách nám ta letošní dala opravdu zabrat, její sílu jsme zakoušeli v několikadenním boji s přívaly sněhu a jejich následky. Také jsme však měli příležitost obdivovat její krásu.
Podle lidového přísloví „únor bílý, pole sílí“ by tedy letošní úroda měla být bohatá.
Fotogalerie
Vloženo 16. 3. 2009
Textové pole:    Události postní doby
Prožívání postní doby v našem kostele obohatila v neděli 22. března svými písněmi schola z farnosti Karviná a také děti z polské základní školy z Milíkova, které vedly křížovou cestu v pátek 27. března. Ve velkém týdnu jsme se připojili ke křížové cestě ulicemi Jablunkova, kterou procházíme každoročně na zakončení postní duchovní obnovy farnosti. Duchovní obnovu letos vedl náš p. farář P. Janusz Kiwak.
Fotogalerie
Vloženo 11. 4. 2009
Textové pole:    Svatý týden v našem klášterním kostele
V postní době jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. Na Květnou neděli jsme začali Svatý týden, průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma a společně jsme vyznali, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Chceme Mu jít vstříc celým svým životem.
Večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek se zpřítomňuje poslední večeře Páně. Kristus, krátce předtím, než byl zrazen a zajat, podal důkaz své milosrdné lásky. Ustanovil Nejsvětější svátost oltářní, aby se mohl stále za nás obětovat, darovat se nám jako Chléb života a zůstávat s námi. Chtěl, abychom skrze přijímání jeho Těla a Krve byli stále úžeji spojeni s Ním a také mezi sebou.
Velký pátek je dnem usebrání a smutku. Prožíváme umučení a smrt našeho Spasitele. Modlíme se, aby nám proud jeho LÁSKY, kterou celá velkopáteční liturgie tak výmluvně osvětluje, pronikl do srdce a rozžhavil je k velkorysé rozhodné a prakticky plodné vděčnosti.
Na Bílou sobotu trváme na modlitbách u Kristova hrobu a rozjímáme o jeho umučení a smrti. Po slavných obřadech noční vigilie, které jsou přípravou na Kristovo zmrtvýchvstání, prožíváme velikonoční radost naplňující celých následujících padesát dní.
Fotogalerie
Vloženo 11. 4. 2009
Textové pole:    Setkání „klášterní rodiny“
Nedělní odpoledne 26. dubna patřilo našim rodičům, sourozencům a příbuzným, kterým jsme na přivítanou zahrály úsměvnou scénku z 30. let minulého století.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2009
Textové pole:    Věčné sliby s. Teresy
1. máj 2009 se zapsal do kroniky našeho konventu jako den, kdy naše sestra Teresa od Nejsvětější Svátosti složila své věčné sliby, kterými zcela odevzdala svůj život Pánu Ježíši Kristu, Božskému Snoubenci, aby Mu sloužila v lidech, kteří to potřebují.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2009
Textové pole:    Jarní pěší pouť do Salajky
Do Salajky se v neděli 3. května vydalo v rámci každoroční pěší pouti více než 70 poutníků, aby v tomto malebném koutu světa prožívali slavnost Nalezení sv. Kříže.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2009
Textové pole:    Novokněžské požehnání
V úterý 12. 5. jsme měli příležitost přijmout novokněžské požehnání udělované 6 nově vysvěcenými Otci františkány z Katowic-Panewnik, kteří večer v našem klášterním kostele vedli májovou pobožnost a sloužili mši svatou. Děkujeme jim za to, že si pro nás našli čas, abychom jejich prostřednictvím mohli být obdarováni a že přišli požehnat také imobilním klientům našeho domova, kteří by si nebyli schopni dojít pro požehnání sami.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2009
Textové pole:    Průvod Božího Těla
Ve čtvrtek 11. června o slavnosti Těla a Krve Páně jsme po večerní mši sv. uctili eucharistického Pána Ježíše průvodem kolem kláštera. Kněz požehnal Nejsvětější svátostí celému okolí a vyprošovali jsme všem Boží požehnání a ochranu. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009
Textové pole:    Duchovní obnova pro zaměstnance domova
Koncem měsíce června měli všichni zaměstnanci domova možnost účastnit se duchovní obnovy, kterou letos vedl P. Marek Jargus, který působí v Ostravě - Radvanicích. Otci Markovi děkujeme za duchovní obohacení.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009
Textové pole:     Udělej si čas
Motto letošního setkání dětí a mládeže s Otcem biskupem Františkem Václavem na Prašivé v první prázdninový den znělo: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (Kaz 3,1). Setkání se již tradičně účastní také naše sestry Anežka a Kateřina. Měly za úkol připravit stanoviště na téma „Je čas se modlit“, a tak dětem přiblížit modlitbu breviáře. Další témata byla např. je čas bojovat s časem o život (zdravotníci), je čas bojovat s nebezpečím (hasiči), je čas žasnout (dlouhověkost živočichů) apod. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009
Textové pole:    Duchovní obnova pro dívky
Letošní duchovní obnovu pro dívky od 6. do 10. 7. 2009 vedl P. Vojtěch Janšta, který působí v Ostravě-Porubě. Dívkám byly k dispozici také s. Laurencie a s. Teresa. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2009
Textové pole:    Výstup na Rysy
30. července podnikla čtveřice našich sester v doprovodu zkušeného průvodce Marka výlet do Tater. Cestou i na vrcholku štítu Rysy (2499 m) mohly žasnout a chválit našeho Stvořitele za jeho velkolepá díla.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2009
Textové pole:    Slavnost Porciunkule
Letošní slavnost Porciunkule jsme již tradičně zahájili mší sv. s nešporami v předvečer tohoto dne. Mši sloužil O. Cherubin. V neděli po 5. hodině ranní začali přicházet první poutníci. Mši sv. v 6 hodin sloužil farář naší farnosti P. Janusz Kiwak, v 8 hodin farář z Čadce P. Marek Smatana, v 9.30 a v 11 hodin biskupský vikář P. Adam Rucki, přičemž v 11 hodin se k němu přidal P. Radoslav Skupnik – novokněz, který od letošního července působí jako vikář v naší farnosti. Díky hezkému počasí se sešlo velké množství poutníků. Každý z nás měl příležitost vystavit svou duši proudu Božích milostí. K občerstvení těla posloužily koláče a jiné poutní dobroty. Na sklonku dne jsme pak večerní mší svatou slouženou O. Juwencjuszem v 18 hodin děkovali za všechny milosti obdržené v našem kostele v průběhu 77 let, které uplynuly od jeho posvěcení. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2009
Textové pole:    300 let od založení kláštera sester alžbětinek ve Vídni
V pondělí 24. srpna ráno odjelo 6 našich sester do Vídně u příležitosti jubilea tamějšího kláštera sester alžbětinek, kde si sestry připomínaly 300 let svého působení. Oslavovat a děkovat za Boží požehnání a obdržené milosti chtěly společně se sestrami z ostatních alžbětinských klášterů.
Fotogalerie
Vloženo 15. 9. 2009
Textové pole:    Naše SCHOLA prožívala konec prázdnin společně
Klášterní schola spolu se sestrami Anežkou a Kateřinou trávila poslední týden prázdnin na faře v Hlavnici (u Opavy). Soutěže, hry, ale také společná modlitba a adorace na téma Vděčnost nám pomáhala povšimnout si darů a milostí, které každý den od Boha dostáváme, a vidět za vším, co nás potká (třeba i nepříjemného a bolestivého), Boží záměr a Jeho starost o nás a naše štěstí.
Fotogalerie
Vloženo 15. 9. 2009
Textové pole:    „Láska Kristova je naší silou“
Pod tímto heslem se konala ve dnech 26. – 28. září pastorační návštěva Svatého Otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Vyvrcholením příprav na tuto významnou událost byla devítidenní novéna, do které se spolu s námi zapojili také klienti domova. Zástupkyně z řad sester se účastnily tří hlavních setkání, která proběhla v Praze, Brně a Staré Boleslavi. A kdo nemohl osobně, účastnil se prostřednictvím televize nebo rozhlasu. Tím, co jsme díky této návštěvě prožili a načerpali, budeme ještě dlouho posíleni a povzbuzeni pro náš každodenní život víry, naděje a lásky. Skutečně máme být za co vděčni.
Fotogalerie
Vloženo 13. 10. 2009
Textové pole:    Den obdarování
Do našeho klášterního kostela přišel „sv. Mikuláš“ 6. prosince po mši svaté a rozdal dárky všem malým návštěvníkům bohoslužby. Odpoledne zase děti a mládež naší farnosti přichystali velmi pěkné představení klientům domova. S písničkovým programem navštívila naše klienty také mládež z Havířova a z Čadce.
Fotogalerie
Vloženo 14. 12. 2009
Textové pole:    Vánoční výzdoba
V adventní době sestry spolu s klienty zdobily domov, aby se na Štědrý den mohl rozzářit k Boží oslavě a pro radost těm, kteří zde bydli, pracují nebo do domova přicházejí. 
Fotogalerie

Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Štědrý večer
Štědrý večer jsme mohli prožívat v radosti a pokoji, který jsme si také navzájem přáli pro vánoční čas i do dalších dnů při lámání oplatku. 
Fotogalerie

Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Vánoční bohoslužby
Vánoční bohoslužby i letos zkrášlila vystoupení hudebních skupin a sborů - vystoupily Lipka, Gaudeamus, schola a polský farní chrámový sbor.

Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:    Obnova manželských slibů

Ve svátek Svaté rodiny téměř 90 manželských párů během bohoslužeb obnovilo své manželské sliby.

Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2010
Textové pole:  nahoru  
Textové pole: Historie