Textové pole:    Národní pouť Bohu zasvěcených osob na Sv. Kopečku
Ve čtvrtek 8. května, kdy slavíme památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se čtyři sestry našeho kláštera zúčastnily již tradiční pouti řeholníků a řeholnic naší vlasti na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Při slavnostní mši svaté měli všichni příležitost děkovat za dar povolání k zasvěcenému životu, prosit o věrnost v následování Krista cestou evangelijních rad, vyprošovat těm, které Pán Ježíš zve na tuto cestu, aby Mu dovedli říct své celobytostné „ano“. Po mši sv. následoval další duchovní program, byla zde také příležitost k vzájemnému setkávání se a sdílení, takže všichni Bohu zasvěcení se mohli duchovně posílit, obohatit a povzbudit pro další radostnou službu Pánu Bohu i lidem.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2008
Textové pole:    Exercicie - leden 2008
Jako každý rok tak i letos v lednu naše řeholní rodina prožívala exercicie (několikadenní duchovní obnova). Přednášky pro nás měl O. Zbigniew Kusy — polský františkán působící jako misionář v Africe. Exercicie jsou pro každou z nás časem ztišení, v němž se snažíme naslouchat Bohu, uvědomit si, jakou cestou jsme šly a poznat, jak máme jít dál, aby v nás mohla růst láska k Bohu a k lidem.
Naše pracovní povinnosti nám nedovolují prožívat exercicie společně, proto jsme rozděleny na dvě skupiny. Na zakončení duchovní obnovy jedné skupiny chystá druhá radostné přivítání. Letos byly hlavním tématem exercicií Listy sv. Františka. První skupina sestry uvítala dramatizací Sluneční písně sv. Františka. Druhá skupina připravila přivítání na základě světcova pojetí dokonalé radosti.

Fotogalerie
Vloženo 13. 2. 2008
Textové pole:    Vánoční výzdoba
Kolik světel se rozzářilo k oslavě Toho, který jako Světlo pravé (Jan 1,9) přišel, aby nás vyvedl z temnoty! Otevřeme-li svá srdce a necháme se Jím osvěcovat, bude i v nás stále více jasu a staneme se nositeli a svědky Světla...
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2008
Textové pole:    Betlém
Ve vánoční době přicházejí do našeho kostela nejen jeho pravidelní návštěvníci, ale také ti, kteří se chtějí podívat na „Betlém“ plný dřevěných figurek. Možná nevíte, že náš Betlém je ke shlédnutí již od 4. neděle adventní, kdy je zde představena scéna „Zvěstování Páně v Nazaretě“. O vánocích zde najdeme pastýře, kteří přicházejí do betlémské jeskyně poklonit se Božímu Dítěti, na slavnost Zjevení Páně pastýře vystřídají tři mudrci se svými družinami a poslední scéna se objeví na Hromnice, tedy 2. února, a představuje Pannu Marii, která obětuje Ježíše v jeruzalémském chrámě.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2008
Textové pole:    Vánoční koncerty
V době vánoční přispěli k obohacení liturgie v našem klášterním kostele mezi jinými i folklorní soubor „Lipka“ a s varhaním koncertem vystoupil Petr Vondráček (varhany) v doprovodu s Mirkou Hrubou (fagot) a Nelou Stebnickou (zobcová flétna).
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2008

Ze života - fotogalerie - r. 2008

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:  nahoru  
Textové pole:    Víkendovka a pouť do Salajky
Od 2. do 4. května bylo v našem klášteře na víkendové akci 8 děvčat z křesťanských rodin z Ostravy a Frýdku. Děvčatům se věnovala zejména s. Laurencie. Na základě hesla sv. Benedikta se především spolu modlily a pracovaly. V neděli se vydaly s věřícími z naší farnosti na dvanáctikilometrovou tradiční pouť do Salajky a jak říkaly, nelitovaly toho. Vycházelo se od jablunkovského farního kostela a cestou se přidávali další poutníci, takže na místo konání pouti jich došlo 76. Slavnostní mše svaté se letos zúčastnili také zástupci sborů dobrovolných hasičů našeho regionu a byla posvěcena socha sv. Floriána. Pěší pouti ke sv. Kříži byly obnoveny po změně režimu a konají se dvakrát do roka - první neděli v květnu na památku nalezení sv. Kříže a v neděli po slavnosti Povýšení sv. Kříže.
Fotogalerie
Vloženo 13. 5. 2008
Textové pole:    Volební kapitula
Každých šest let se všechny sestry s doživotními sliby setkávají na kapitulním shromáždění, v jehož průběhu je volena Matka představená a sestry rádkyně, které ji pomáhají při vedení naší komunity po dobu dalších šesti let. Volbě předsedal provinciál Provincie Nanebevzetí Panny Marie Řádu menších bratří v Polsku O. Ezdrasz Biesok OFM, který plní úlohu církevního představeného.
Při letošní kapitule byla Matkou představenou zvolena s. M. Judyta Jochymková a její zástupkyní s. M. Imelda Bojková. 
Děkujeme všem za modlitební podporu, aby naše řeholní rodina mohla co nejlépe plnit své poslání, kterým je služba Bohu, Církvi a lidem.
Vloženo 13. 6. 2008
Textové pole:    Divadelní představení
V neděli 15. června přišli klientům našeho domova a ostatním zájemcům zahrát divadlo ochotníci z PZKO Milíkov. Představili dvě scénky z rodinného života - „Z deszcza pod rynnym“ a „Jako mać, tako nać“. Přestože počasí nebylo ideální, představení se konalo venku. Klienti, kteří se obávali deště, měli možnost sledovat vše z balkónů domova.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:    Pouť v kapličce sv. Jana a Pavla
Jako každoročně vyšla i letos ve čtvrtek 26. června v 17.30 od našeho kláštera pěší pouť ke kapličce sv. Jana a Pavla nad bývalou Pilanou. V 18 hodin jsme tam společně prožívali mši svatou, při níž O. Filip vyprošoval Boží požehnání a úrody zemské celému okolí. Tady si můžete přečíst o historii kapličky.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:    Pouť dětí na Prašivou
V úterý 1. července se konala tradiční pouť dětí naší diecéze s O. biskupem Františkem Václavem na Prašivou. Pouti se účastnily také naše sestra Anežka a sestra Kateřina, které na jednom z určených stanovišť učily děti plést košíky z trávy. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:    Sběr letních plodů
Letos nám při sběru letních plodů angreštu a rybízu opět pomáhali naší mladí rodinní příslušníci, kteří rádi tráví část svých prázdnin v našem klášteře. Na rozloučenou pro nás připravili hezké vystoupení. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2008
Textové pole:     ActIv8 - Velehrad

V sobotu 19. července se naše sestry Kamila, Hyacinta a Laurencie vydaly na Velehrad, aby prožívaly společenství s mladými křesťany naší vlasti i sousedního Slovenska. Byl to požehnaný čas oslavy Boha a vzájemného sdílení. Protože jedním z atributů sv. Alžběty, hlavní patronky našeho řádu, je chléb v rukou, který je připravena rozdávat, chléb, který pro tuto příležitost byla ochotna upéct pekárna „Fiedor“ z Písku, nechyběl symbolicky ani v rukou sester. Kromě zaměstnanců pekárny si naše poděkování zaslouží také p. Karel Sikora, který šoféroval a bezpečně přivezl sestry plné dojmů a velehradského nadšení zpět do Jablunkova.

Vloženo 14. 8. 2008
Textové pole:    Pouť PORCINKULE
V sobotu 2. srpna jsme prožívali hlavní pouť u příležitosti slavnosti Panny Marie Andělské z Porcinkule. Byl přítomen O. biskup František Václav, kněží spolu s Otci františkány a mnoho věřících, kteří přišli získat dar plnomocných odpustků. Největší účast byla na mši sv. v 10.30. Dopoledne, kdy byly mše svaté slouženy na nádvoří, nám Pán Bůh dopřál krásné slunečné počasí, bouřka přišla až odpoledne po 15. hodině. 

Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2008
Textové pole:    Duchovní obnova pro děvčata
Od neděle 17. 8. do čtvrtku 21. 8. srpna se u nás konala již podesáté letní duchovní obnova pro dívky. Letos ji vedl O. Vít Zatloukal. Účastnilo se 23 dívek, kterým byly k dispozici také s. Laurencie a s. Ludmila. V průběhu duchovní obnovy měl své místo i noční průvod světla, který končil adorací Nejsvětější Svátosti v kostele v Salajce. 
Fotogalerie
Aktualizováno 13. 9. 2008
Textové pole:    Klášterní schola v Salajce
Letošní prázdninový týden od neděle 17. 8. do pátku 22. 8. prožila klášterní schola spolu se s. Anežkou na faře v Salajce. Tématem letos bylo STVOŘENÍ SVĚTA spojené s bodovací soutěží. 22 děvčat se snažilo každý den prožít co nejlépe, aby splnila svá předsevzetí a neztratila ani jeden cenný bod. Nechyběly různé hry, koupání, táborák a noční „cesta do nebe“. Všechny účastnice tábora se v pátek plné krásných zážitků vrátily domů.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2008
Textové pole:    Tichá noc, svatá noc ...
Štědrý večer jsme prožili v pokoji a radosti; to jsme si navzájem přáli také při lámání oplatku. Po slavnostní večeři jsme zazpívali koledy a o půlnoci při slavné mši svaté znovu duchovně prožili tu úžasnou událost, která se stala již před více než 2000 lety, kdy Bůh sestoupil na tento svět v podobě malého Dítěte v betlémské stáji.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2009
Textové pole:    Slavnost Svaté Rodiny v našem kostele
Na svátek Svaté Rodiny si asi 80 manželských párů, které se účastnily mší svatých v našem kostele, obnovilo své manželské sliby. U této příležitosti každý pár obdržel růži, kterou bylo třeba bedlivě střežit, aby cestou domů nezmrzla. Byl to výstižný obraz, jaké bdělosti je v manželství potřeba, aby opravdová láska neochladla a její překrásný květ neuvadl. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2009
Textové pole:    Vánoční bohoslužby
Ke kráse vánočních bohoslužeb o těchto vánocích přispěl soubor „Lipka“, sbory „Gaudeamus“, „Melodia“, polský chrámový sbor a samozřejmě také klášterní schola. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2009
Textové pole: Historie