Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově

      Mše sv. za zemřelé dobrodince kláštera

Drazí bratři a sestry,                                                    

naší předkové v dějinách často odkazovali farnostem, kostelům nebo klášterům své majetky, které sloužily k obživě kněží a řeholníků nebo údržbě kostelů (pole či lesy). V darovacích smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji modlitba nebo pravidelné sloužení mši svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mši svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek.

Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku žádný užitek. Proto nemusela (a mnohokrát ani nemohla) plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není možnost dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení.

Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během tohoto liturgického roku slavit deset mši svatých za zemřelé dárce. A tím bude navždy povinnost splněna.

Toto rozhodnutí se týká i všech řeholních společenství. Máme povinnost dát odsloužit deset zádušních mši svatých za duše zemřelých dárců.

Mše sv. za zemřelé dobrodince kláštera sester alžbětinek v Jablunkově

budou slouženy v našem kostele v následujících termínech:

 

30. prosince 2018           v 6:00 hod.

1. ledna 2019                  v 9:00 hod.

21. dubna 2019               v 9:00 hod.

30. května 2019              v 6:00 hod.

5. července 2019            v 6:00 hod.

2. srpna 2019                 v 9:00 hod.

15. srpna 2019                v 18:00 hod.

28. září 2019                  v 6:00 hod.

1. listopadu 2019            v 6:00 hod.

24. listopadu 2019           v 9:00 hod.

 

Srdečně zveme všechny věřící k společné účasti a modlitbě za zemřelé dárce, z jejíchž darů máme užitek i dnes.

 

Děkujeme také všem, kteří nás svými dary podporují i v dnešní době. V modlitbě Vám i Vašim rodinám vyprošujeme Boží požehnání a všechny milosti, které potřebujete ke svatosti.

Za Konvent sester alžbětinek v Jablunkově

s. M. Imelda Bojková