Ze života - fotogalerie - r. 2016

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole:    Žehnání domu a tříkrálová sbírka
   Na tři krále, kdy už je sluníčko „o krok dále“, naši duchovní Otcové františkáni požehnali všechny místnosti, v nichž obyvatelé domova bydlí. Klienti se také mohli zapojit do celonárodní tříkrálové sbírky díky rodince Jakubikových, kteří k nám přišli v zastoupení Charity jako koledníci.
Fotogalerie
 Vloženo 13. 2. 2016
Textové pole:    A už tu byl „ostatkový“ BÁL ...
Letošní „ostatkový“ bál jsme naplánovali již na 4. únor. Podařilo se nám pozvat na něj s divadelním představením děti z mateřské školy v Istebné (Polsko), kterou vedou sestry služebnice Nejsv. Panny Marie. Dva dny před naplánovaným termínem jsme však dostaly zprávu o tom, že děti onemocněly a tak nebudou moci přijet. Nastalo rychlé rozhodování, co teď. Zrušit kvůli tomu bál? Ne, budeme se bavit s obyvateli našeho domova i bez tradičního vystoupení. Podaří se nám ještě něco vymyslet? Nápad naštěstí přišel, ale k přípravě půlhodinové scénky musela sestrám stačit jen jedna zkouška. O čem to bylo, jistě poznáte podle fotografií J. Představení se uskutečnilo, byla i tombola, jednohubky a živá hudba i slovo zprostředkované p. Marianem Waszutem, kterému moc děkujeme. Samozřejmě se také tancovalo, a to na různé způsoby - podle toho, jak kdo mohl – i s vozíčky a chodítky. Hlavní bylo udělat jeden druhému radost – a myslíme, že s Boží pomocí se to podařilo. 
Fotogalerie
 Vloženo 13. 2. 2016
Textové pole:   Den zasvěceného života letos v našem klášteře 
V letošním roce měl náš klášter tu čest v rámci oslavy dne zasvěceného života přivítat zasvěcené osoby z naší ostravsko-opavské diecéze. O této události se můžete dozvědět více na stránkách diecéze. K dispozici je i fotogalerie. 

 Vloženo 13. 2. 2016
Textové pole: Domov sv. Alžběty
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
logo-anno-vita-consacrata_latino – kopie – kopieTextové pole:    Svatý týden
Na Květnou neděli jsme začali Svatý týden. Průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma a společně jsme vyznali, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Také letos byly pašije zpívané. Děkujeme všem ochotníkům, kteří se do zpěvu zapojili.
Fotogalerie
Vloženo 21. 3. 2016
Textové pole:    Svatý týden a velikonoce
Velikonoční Triduum a celá doba velikonoční je spojena s bohatou liturgií, chceme Vám touto cestou připomenout či přiblížit to, co jsme mohli pozorovat navenek a zachytili na fotografiích. Možná Vám fotografie připomenou nejeden vnitřní prožitek … 
Na Zelený čtvrtek jsme poprvé v našem kostele mohli při liturgii prožít obřad umývání nohou. V evangeliu se čte o službě, kterou Kristus vykonal, když se s láskou sklonil k apoštolům, aby jim umyl nohy.
 Na Velký pátek jsme tentokrát uctili kříž v tiché adoraci během obřadů a po nich byla možnost uctít jej individuálně. 
Na Bílou sobotu probíhala adorace v Božím hrobě a jako každoročně se také světily pokrmy. V noci ve 22 hodin jsme se shromáždili před kostelem, abychom posvěcením ohně a rozsvícením velikonoční svíce začali VELIKONOČNÍ BDĚNÍ, a tím slavnost Kristova vzkříšení. Bylo to letos poprvé, co jsme prožívali v našem kostele tuto velkou událost v noci. Bohoslužba trvala déle, ale mohli jsme naslouchat všem liturgickým čtením ze Starého zákona.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Duchovní obnova w Łagiewnikach
V letošním jubilejním roce milosrdenství jsme se rozhodli, že prožijeme v měsíci dubnu den duchovní obnovy v Łagiewnikach – tam, kde žila apoštolka Božího Milosrdenství sv. sestra Faustyna Kowalská. Jsme vděčné Pánu Bohu i O.  Symplicjuszovi, který nás duchovně doprovázel a vše organizoval, za to, že se tato poutní duchovní obnova mohla uskutečnit. Protože všechny najednou nemůžeme opustit klášter a ty, kteří nám jsou svěřeni, rozdělily jsme se do dvou skupin. Na zpáteční cestě jsme také navštívili poutní místo Kalwaria Zebrzydowska. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Jubilejní mše svatá
Nedělní mše svatá 8. května v 9 hodin dopoledne byla výjimečná tím, že jejím hlavním celebrantem byl O. Syrach Janicki OFM, kterého si mnozí z nás pamatují z dob, kdy před 25 lety začínal u nás a v naši farnosti svou kněžskou službu. Spolu s námi chtěl poděkovat při mši svaté Pánu Bohu za všechny milosti, které za léta své kněžské služby obdržel. O. Syrach nyní působí w Panewnikach, kam byl povolán před třemi lety z nedaleké poustevny w Jaworzynce, kde sloužil celých 9 let. Děkujeme Otci Syrachovi za Jeho službu a duchovní doprovázení. Spolu s O. Syrachem při mši svaté děkoval i O. Symplicjusz za 20 let kněžství. Také Jemu za Jeho obětavou kněžskou službu děkujeme.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:   Slavnost Božího Těla
Letošní Slavnost Božího Těla jsme jako loni chtěli prožít slavnostně, připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Ho zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Svatý Hostýn 2016
Letos jsme si vybraly pro duchovní obnovu, která trvá šest dnů, měsíc červen. Část sester prožila tyto dny v prostředí našeho kláštera a druhá část následně na Svatém Hostýně. Toto poutní místo jsme si oblíbily a společné exercicie jsme zde prožívaly už loňský rok. Obnovou nás letos duchovně doprovázel františkán otec Walenty. 
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Pouť ke kapličce nad Pilanou
Ke kapličce jsme se v tomto roce vydali s procesí doprovázenou společnou modlitbou svatého růžence 30. června. U kaple zasvěcené sv. mučedníkům Janu a Pavlu jsme poté prožili mši sv. spolu s věřícími, kteří bydlí v jejím okolí. Děkujeme tímto hlavně rodině Szkatulové, která se o kapličku svědomitě stará. 
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Výlet do Slovenského Ráje
Zájemce z řad návštěvníků našich stránek zveme na prohlídku fotografií z výletu do Slovenského Ráje, který podniklo počátkem července několik našich sester.
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Přípravný týden na setkání mládeže se Sv. Otcem v Krakově
Spolu s mnohými věřícími naší farnosti jsme se malou kapičkou zapojily i my do příprav na setkání mládeže. Mladí lidé z Itálie spolu s Jablunkovany, kteří se o ně staralí, mohli prožít několik hodin v areálu našeho kláštera. Po prezentaci a krátké scénce následovala adorace Nejsvětější Svátosti na klášterním nádvoří. Jsme rády, že jsme se mohly také zapojit a sestry, které do Krakowa jedou, se už moc na toto setkání těší. Setkání doprovázíme také našimi modlitbami a prosíme, abyste se také přidali, pokud jste ještě tak neučinili.
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Sestry nechyběly ani na Světových dnech mládeže v Krakově 
O krásné zážitky z konce července, které některé z nás strávily s mladými z celého světa na setkání se Svatým Otcem Františkem v Krakově, se s Vámi chceme podělit v této fotogalerii.

 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Turistky na Lysé Hoře 
18. srpna se na Lysé hoře objevily turistky, které by tam jen tak někdo nečekal. Naše sestry se rozhodly, že prožijí tento den blíže nebi – na nejvyšší hoře Beskyd - a budou chválit Pána za to, co nám zde na zemi přichystal…
Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Houby i brambory se letos urodily
Pokud nevěříte, vstupte a uvidíte. A pokud ještě brambory nemáte, máme možnost Vám je zajistit, jsou domácí od hospodáře p. Ivana Kahánka z Metylovic a máme je v našem sklepě – k dostání každý všední den – cena 8 Kč za 1 kg.
Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Naše postulantka Barbora Macurová vstoupila do noviciátu
Máme pro Vás dobrou zprávu. Naše komunita nyní čítá 30 sester. Jsme za to Pánu Bohu moc vděčné a modlíme se, aby další dívky, které Pán volá k plnému zasvěcení se Jeho Lásce, měly odvahu říci Mu své „ano“. 
17. září, kdy jsme si spolu s celou františkánskou rodinou připomínali výročí události, kdy sv. František na hoře La Verně obdržel znamení Kristova utrpení – stigmata, jsme prožili spolu s některými z Vás, kteří si udělali chvilku a přijali naše pozvání, nevšední slavnost. Naše postulantka Barbora předstoupila před oltář jako nevěsta Kristova, neboť se rozhodla, že Mu chce zasvětit svůj život, a při obřadu obláčky přijala řeholní roucho s bílým závojem a dostala nové jméno sestra Marie Magdaléna od Ježíše Krista - Tváře Otcova milosrdenství. Prosíme Vás o modlitbu za ni i celou naši řeholní komunitu. 
Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Jak tráví svůj čas klienti našeho domova

2. srpna: poutní slavnost Porciunkule se letos opravdu vydařila, bylo příjemné slunečné počasí s mírným chladným větříkem
12. srpna: u příležitosti zahájení „Gorolskiego święta“ nám gorole přišli zazpívat také na naše nádvoří
1. září: letošní bramborové hody byly opět spojeny se soutěžením o nejlepší pochoutku z brambor
11. září dopoledne: nechyběli jsme ani letos na pouti do Salajky
11. září: na nádvoří nám opět po roce zpříjemnila nedělní odpoledne svou hrou a zpěvem i dobrým slovem naše místní kapela Jablunkovanka
14. září: uskutečnil se vytoužený výlet na poutní místo Turzovka
29. září: dočkali jsme zprovoznění nového výtahu a také naši vozíčkáři ze všech pater se mohli účastnit opékání párků v parku domova, počasí nám přálo a dobře jsme si pochutnali a také se pobavili
17. října: podnikli jsme pouť autem domova ke kapli Panny Marie Częstochowské na Bartkově
1. – 8. listopadu: navštívili jsme hroby svých blízkých při příležitosti památky na zesnulé
9. - 16. listopadu: již třetím rokem pečeme perníčky pro benefiční akci Střediska rané péče v Olomouci, které se stará o rodiny s dětmi s postižením.

Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    25. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DOMOVA SV. ALŽBĚTY V JABLUNKOVĚ
Na počátku listopadu jsme spolu s těmi, kteří přijali naše pozvání, oslavili výročí otevření domova sv. Alžběty.

V neděli 6. listopadu 2016 jsme v 9:00 poděkovali Pánu Bohu za všechny milosti při slavnostní mši svaté v klášterním kostele a v 10:00 a 15:00 proběhla prezentace naší činnosti spojená s možností organizované prohlídky domova nebo klášterního muzea a jarmarkem výrobků klientů našeho domova. 

V pondělí 7. listopadu jsme se sešli s našimi zaměstnanci, zástupci kraje, města, okolních obcí, se zástupci spolupracujících firem a jinými pozvanými hosty a v 15:00 jsme prožili společnou mši sv., po ní následoval koncert, který připravily s. Judyta a s. Anděla. Následně jsme mohli shlédnout hudebně-taneční scénku o působení dobra a zla, ve které účinkovaly s. Beata a s. Miriam. Poté následovala prezentace domova a poděkování. Nakonec byli hosté pozváni na raut.

V pondělí 21. listopadu jsme se setkali s klienty našeho domova, abychom také jim přiblížili, co všechno se za 25 let jeho trvání, událo. Rovněž mohli shlédnout scénku a nakonec sestry klientům zazpívaly několik písní pro radost a poděkovaly jim mimo jiné také za jejich oběti a modlitby, které jsou nám velkou oporou.

Fotogalerie

 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Můžete si také přečíst článek zaslaný do JABKA 

Jak to bylo před 25 lety

Srdečně zdravím všechny čtenáře. V posledních dnech mne oslovilo několik lidí, abych napsala pár slov do JABKA, proto chci splnit jejich přání. Ač se to nechce věřit, je už tomu 25 let, co jsme se mohli po mnohaleté pauze opět vrátit ke svému poslání a 165 let, co jsou sestry alžbětinky v Jablunkově... (celý článek)

 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Vánoce utekly jako voda, ale …
zůstaly krásné prožitky a vzpomínky, jež připomínají pořízené fotografie. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojnému slavení a krásnému prožití Vánoc.
Na tuto událost – oslavu Kristova narození - měli klienti domova i zájemci z naší farnosti možnost připravit se duchovní obnovou, kterou letos vedl O. Henryk OFM. 
Fotogalerie
Krátce před vánocemi navštívily náš domov děti z mateřských a základních škol a svým programem nás a hlavně obyvatele domova vtáhly do vánoční atmosféry.
Fotogalerie
Na Štědrý večer zůstala většina obyvatel domova u nás, ale jejich rodinní příslušníci, známí či dobrovolníci je navštěvovali ještě častěji než jindy. Jejich slavnostní večeři nám přiblíží tyto snímky…
Fotogalerie
Můžete si také prohlédnout fotografie ze slavnostních bohoslužeb, které svým zpěvem k Boží oslavě doprovodila naše schola nebo jiné soubory a sbory: na půlnoční „Lipka“, na Sv. Štěpána – polski chór parafialny a 15. ledna ženský sbor „Melodia“. Svátek Svaté rodiny letos připadl na pátek, proto si manželé obnovili své sliby již na druhý svátek vánoční. V kapli domova zazněl koncert koled v podání omlazeného českého chrámového sboru. Pan Tománek ze skupiny BLAF zahrál a s klienty domova si zazpíval koledy ve společenské místnosti na 3. podlaží. Dalšími hosty byla skupina „Vrkoš“ z Mostů u Jablunkova a učitelé jablunkovské lidové školy umění se svým hudebním programem.
Fotogalerie
Díky úsilí a umu sestry Marty a jejich dobrovolných spolupracovníků mohl být domov i letos hezky vyzdoben. Je moc dobře, že využívají své schopnosti a dary, které jim Pán dal, pro potěšení druhých.
Fotogalerie
Na tři krále, kdy už je sluníčko „o krok dále“, naši duchovní Otcové františkáni požehnali všechny místnosti, v nichž obyvatelé domova bydlí. Klienti se také mohli zapojit do celonárodní tříkrálové sbírky díky rodince Jakubikových, kteří k nám přišli v zastoupení Charity jako koledníci.
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017
Textové pole:    Dík za dárky pro obyvatele našeho domova 
Milí přátelé z třinecké farnosti, přijměte prosím naše srdečné poděkování za dárky, které jste přinesli pod Vánoční strom ve vašem kostele. Dárky byly letos určeny klientům našeho domova. Udělaly jim velkou radost. Vážíme si Vaší nezištnosti a lásky, s níž jste dárky připravovali. Děkuji Vám jménem všech sester alžbětinek a klientů domova, kteří u nás prožívají podzim svého života. I my Vám přejeme Boží požehnání do celého příštího roku. A v modlitbě na Vás pamatujeme a také Vás o modlitbu prosíme. s. M. Imelda
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017
Textové pole:    Letos přišel sv. Mikuláš s předstihem
Již v neděli 4. prosince po druhé mši svaté se děti mohly dovědět o životě sv. Mikuláše, který jim nadělil dárky. Poté se odebral do domova. I zde naděloval pro radost našim seniorům. Děkujeme p. Marianovi za jeho ochotnou službu. 
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017