Textové pole:    Dobrý Bože, žehnej našemu městu...
Letošní pouť ke kapličce sv. Jana a Pavla nad bývalou „Pilanou“ se uskutečnila v pondělí 25. června. Sešli se zde všichni, kteří se chtěli pomodlit a vyprosit Boží požehnání svým rodinám a našemu městu, které je z tohoto místa pěkně viditelné. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 7. 2012
Textové pole:    Setkání s našimi nejbližšími
Park u našeho kláštera znovu ožil 24. června, kdy zde mělo místo další setkání, které se u nás stalo již tradicí. V ten den se sestry opět po dvou letech setkaly se svými blízkými na tzv. rodinném setkání. Akci jsme zahájili v kostele v 15 hodin společnou modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství a svátostným požehnání, které nám udělil P. Jan Svoboda (bratr našich sester Anežky a Kamily). Poté jsme se přemístili do parku, kde jsme spolu strávili milé odpoledne.
Fotogalerie
Vloženo 16. 7. 2012
Textové pole:    Eucharistický Pán prochází v průvodu kolem našeho kláštera 
Letošní průvod se Zmrtvýchvstalým Kristem utajeným v eucharistii kvůli počasí nevyšel, ale u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně jsme mohli eucharistického Krista uctít v průvodu kolem kláštera večer ve čtvrtek 7. června.
Fotogalerie
Vloženo 15. 6. 2012
Textové pole:    Národní pouť Bohu zasvěcených osob na Sv. Kopečku
Ve čtvrtek 8. května, kdy slavíme památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se čtyři sestry našeho kláštera zúčastnily již tradiční pouti řeholníků a řeholnic naší vlasti na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Slavnostní mši svatou celebroval Otec biskup František Václav Lobkowicz. Po mši sv. následovala přednáška P. Benedikta Mohelníka OP, provinciála dominikánů na téma biřmování, ve 14.00 hodin byla adorace Nejsvětější svátosti a po ní nešpory.
Fotogalerie
Vloženo 16. 5. 2012
Textové pole:    Duchovní obnova nejen pro klienty a pro zaměstnance domova
V období od 13. do 15. března se v kapli Domova sv. Alžběty konala postní duchovní obnova pro klienty a další zájemce, kteří měli možnost se ke klientům připojit. Obnovu vedl Otec Tobiasz Kołodziejczyk – františkán. 
Zaměstnanci domova mohli prožít odpoledne v rámci duchovní obnovy 21. března a průvodcem jim byl rovněž O. Tobiasz.
Fotogalerie
Vloženo 31. 3. 2012

Ze života - fotogalerie - r. 2012

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    My tři králové jdeme k vám...
Slavnost Tří králů je každoročně doprovázena návštěvou našich duchovních pastýřů a požehnáním „příbytků“ domova i kláštera. Nechybí rovněž návštěva koledníků v rámci tradiční celorepublikové tříkrálové sbírky.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012
Textové pole:    Masopust
V pondělí 20. února jsme se opět po roce sešli na masopustním bále. Po divadelním představení pohádky „O Zlatovlásce“ následovalo vyhlášení nejlepších masek, zpívání a tančení, ke kterému nám hrál p. Marian Waszut. 
Fotogalerie
Vloženo 29. 2. 2012
Textové pole:    Prožívání Svatého týdne a slavení velikonoc v našem kostele
Květná neděle, která nás letos přivítala bělostí čerstvě napadaného sněhu, nás uvedla do prožívání velikonočních událostí, jež patří k nejvýznamnějšímu období liturgického roku. Spolu s jinými křesťany jsme mohli připomínkou slavného vjezdu našeho Pána, Ježíše Krista vstoupit do Svatého týdne. Při mši svaté jsme naslouchali zpívaným pašijím a čtyři noví kandidáti přijali ministrantské roucho a přislíbili službu u oltáře. 
Na zelený čtvrtek po slavení eucharistie, která je zpřítomněním Ježíšova naprostého sebedarování, jsme měli příležitost bdít s Ním v Getsemanské zahradě. Na velký pátek jsme slavili památku umučení Páně a mohli jsme naplněni vděčností uctít kříž, na kterém nám svým sebeobětováním získal Ježíš spásu a zjevil hloubku Boží lásky k člověku.
Dopoledne na bílou sobotu mohli věřící přinášet k žehnání velikonoční pokrmy.
Velikonoční vigilie začala v sobotu večer svěcením ohně před kostelem, který symbolizuje vzkříšeného Krista, jehož světlo zahání temnoty smrti. Během vigilie se slavnostně rozezněly zvony, které oznámily Kristovo zmrtvýchvstání. Od této chvíle jsme mohli plně prožívat radost z Kristova vítězství, na němž můžeme mít účast, a oslavovat našeho Spasitele nejen o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, ale v celém velikonočním oktávu a po celou dobu velikonoční.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do slavení liturgie. 
Fotogalerie
Vloženo 18. 4. 2012
Textové pole:    Velikonoční výzdoba 
V přiložené fotogalerii se můžete procházet velikonočně vyzdobeným domovem, kaplí i klášterním kostelem.
Fotogalerie
Vloženo 18. 4. 2012
Textové pole:    Jubileum 25 let řeholních slibů s. M. Imeldy
V pátek 20. dubna si s. Imelda připomněla 25. výročí odevzdání svého života Pánu Ježíši skrze řeholní sliby. Za tuto velkou milost poděkovala v kruhu sester a nejbližší rodiny při slavnostní mši svaté v našem kostele, při níž také s novou horlivostí obnovila své zasvěcení Kristu. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 5. 2012
Textové pole:    Koncert duchovní hudby v kostele
V neděli 29. dubna si milovníci duchovní hudby měli příležitost opět přijít na své – v našem kostele se po druhé mši svaté konal koncert pod vedením p. Vondráčka. Děkujeme všem účinkujícím za zprostředkování uměleckého a duchovního zážitku.
Fotogalerie
Vloženo 16. 5. 2012
Textové pole:    Jarní pouť na Salajku
V první květnovou neděli se za krásného počasí vypravilo na pouť do Salajky mnoho věřících, ale pěšky v procesí, které vyšlo z Jablunkova, jich šlo jen 60.
Rádi se této tradiční pouti zúčastnili také někteří z našich klientů, které tam zavezlo auto domova. 
Fotogalerie
Vloženo 16. 5. 2012
Textové pole:    Jarní postřehy
Co všechno je možné vypozorovat v okolí kláštera, abychom mohli velebit Stvořitele a obdivovat Ho ve stvoření, kterému dává život! 
Nevšedním zážitkem byla především možnost pozorovat, jak se o svá mláďata starají kosi, kteří zvolili hnízdění zrovna před okny kanceláře a nenechali se ničím vyrušit, až mláďata šťastně vyletěla do světa. Také drozdi si vybrali hnízdo tak, že bylo snadno přístupné našim očím, ale taky nadosah nočním lovcům. :-( Objevili jsme i vrabce, kteří měli na klášterním nádvoří kdysi nade všemi převahu, a teď je jejich přítomnost už spíše vzácností. Hlavně ráno a večer se také po nádvoří hlasitě prohánějí rorýsi a ve chlévě vychovávají svá mláďata vlaštovky... Chcete-li, rádi se s Vámi o naše fotozáznamy podělíme v této fotogalerii.  
Aktualizováno 15. 6 . 2012
Textové pole:    Zpíváme ke chvále Boží
Sluncem rozpálený poslední den měsíce června – sobota 30. 6. 2012 – se zapsal do kronik pod názvem 30 let jablunkovských schol. Místem konání akce se stalo klášterní nádvoří. Za nápad, organizaci, účast, dary, prostě za vše patří poděkování všem, kteří s tímto setkáním měli něco společného.
Fotogalerie
Vloženo 16. 7. 2012
Textové pole:    Duchovní obnova pro děvčata
V červenci letošního roku proběhla již 14. rokem prázdninová duchovní obnova pro dívky. Věříme (a podle zaslaných zpětných vazeb také víme :-), že přinesla očekávané ovoce. Děkujeme P. Josefu Motykovi, který duchovní obnovou dívky provázel.
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2012
Textové pole:    Vítání poutníků v Czestochové
Letos se sestry pěší pouti neúčastnily, doprovázely však poutníky duchovně (každý večer ve 21:00 se scházely ke společnému „Jasnogórskiemu apelu“ a tak se spojovaly s poutníky). Do Czestochové také jel z Jablunkova autobus se zájemci, kteří poutníky přivítali a prožili spolu s nimi celonoční adoraci před zázračným obrazem Černé Madony.
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2012
Textové pole:    Poutní slavnost Porciunkule
Ve čtvrtek 2. srpna časně ráno se kostel a poté klášterní nádvoří naplňovaly poutníky, v ten den se totiž u nás opět po roce konala pouť Panny Marie andělské z Porciunkule. Otec biskup se z letošní účasti omluvil. Zastoupili ho Mons. P. Mgr. Adam Rucki a provinciál františkánů z Katowic O. dr. Ezdrasz Biesok. Poutníci se kromě duchovních darů mohli také občerstvit na těle a v prostorách kavárny pod kaplí domova si prohlédnout výstavu a případně i zakoupit originální ručně paličkované krajky zhotovené paní Marií Swaczynovou z Mostů u Jablunkova a dovědět se něco více o této technice. Odpoledne ve 14 hodin měli poutníci možnost shlédnout divadlo o sv. Františkovi, které v rekordně krátkém čase nacvičili spolu se sestrami naši mladí farníci – ministranti a scholistky. Divadlo se moc líbilo a je možné, že bude mít svou reprízu. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 8. 2012
Textové pole:    NaŽďár!
S. Kamila a s. Laurencie se letos v polovině srpna účastnily celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou – byly zde mladým také k dispozici jako „naslouchající ucho“ nebo při obsluze v kavárně „BarBar“. Všechny, s nimiž se setkaly, touto cestou srdečně pozdravují...
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2012
Textové pole:    Schola na chatě Kyčera
Klášterní schola si pro letošní prázdninové bytí spolu vybrala chatu Kyčera, kde ve dnech od 26. do 30. srpna její členky prožily krásné chvilky oddechu i duchovního povzbuzení a trochu si na vlastní kůži zkusily, jak se žilo dříve bez elektřiny. Nelitovaly a těší se na další společné akce.
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2012
Textové pole:    Bramborová úroda
Letošní úroda brambor byla překvapivá – urodilo se jich asi jednou tolik jako loni, a to i přes hrozné sucho, které náš kraj v tomto roce sužuje. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 9. 2012
Textové pole:    Svědkové víry až k mučednictví
V sobotu 13. října se prvními blahoslavenými Roku víry stalo 14 pražských františkánských mučedníků – Bedřicha Bachsteina a druhů ze začátku 17. století. Této krásné a velkolepé slavnosti se v pražské katedrále účastnilo také 5 našich sester. Předsedal jí prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato a účastnili se jí nejen věřící z naší vlasti, ale také ze zahraničí, neboť řeholní komunitu blahoslavených tvořili kromě Čechů také bratři z Německa, Itálie, Španělska, Francie a Holandska. Byl přítomen také generální ministr františkánského řádu br. José Rodriguez Carballo OFM, který pak v neděli 14. října doprovázen početným mezinárodním společenstvím menších bratří sloužil slavností mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné, kde blahoslavení bratři přijali mučednickou smrt. Generální ministr zdůraznil, že tato událost je významná také proto, že je beatifikována celá komunita, mezinárodní společenství, a je zdůrazněna jejich věrnost eucharistii. Blahoslavení františkáni dosvědčili svou víru mučednickou smrtí. Jsou pro nás výzvou, abychom i my svou víru vyznávali způsobem svého života, ale také byli ochotni pro ni trpět a svědčili o ní nejen jako jednotlivci, ale také v síle bratrství církevního společenství. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 11. 2012
Textové pole:    Mikulášské obdarovávání
V letošním roce si „sv. Mikuláš“ pospíšil, přišel za dětmi už po nedělní mši sv. 2. prosince – rozdal asi 80 dárečků – děti měly velkou radost. A mládež naší farnosti spolu se sestřičkami se zase snažili udělat mikulášskou radost klientům našeho domova. Rovněž naše zaměstnankyně Anička spolu s dětmi z Mostů u Jablunkova přišli do domova s krásnou mikulášskou scénkou, kterou pro tento účel nacvičili. Děkujeme všem. Darovat něco druhému je mnohdy radostnější než sám dostávat...
Fotogalerie
Vloženo 15. 12. 2012
Textové pole:    Pouť našich sester do Svaté Země
Naše sestry Kamila a Anežka měly vzácnou příležitost připojit se od 11. do 21. října k poutníkům do Svaté země z farnosti Hať, kde koná kněžskou službu jejich bratr Mons. P. Jan Svoboda. Snažili se všechna navštívená místa zdokumentovat, a tak si můžeme jejich pouť přiblížit i my. Více... 
Textové pole:    Konec adventu a vánoční období v našem kostele
Čtvrtou neděli adventní jsme se při bohoslužbě v našem klášterním kostele mohli těšit z přijetí tří nových ministrantů ke službě u oltáře.
Ve vánoční době k slavnostní atmosféře bohoslužeb v našem klášterním kostele znovu přispěly pěvecké sbory a folklórní soubor. Půlnoční mše svatá byla doprovázena hudbou a zpěvem souboru „Lipka“, na sv. Štěpána zazpívali při bohoslužbě členové sboru „Gaudeamus“ a na svátek Svaté Rodiny polský chrámový sbor. V tomto dni také obnovily své sliby manželské páry, které se bohoslužeb účastnily. 
Děkujeme také schole a ministrantům, bez nichž by to určitě nebylo ono. A rovněž všem kněžím, kteří u nás bohoslužby slouží. 

Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2013
Textové pole:    Vánoční výzdoba
Pro zájemce z řad návštěvníků našich stránek jsme opět připravili pár fotek, jak to vypadalo u nás v kostele a domově ve vánočním období. Děkujeme všem, kteří nám nezištně pomáhají při výzdobách domova, aby se zde jeho obyvatelé cítili dobře.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2013
Textové pole:    Návštěva dětí v domově 
Radostné setkání připravily obyvatelům domova také děti Mateřské školy v Jablunkově a Základní školy v Písku, kteří přišli do domova se svým krásným vánočním programem.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2013
Textové pole:    Návštěvy, koledy a koncerty spojené s Vánocemi
V předvánočním období navštívili klienty našeho domova starostové Jablunkova, Písku, Bukovce, Mostů u Jablunkova a Horních Bludovic. Dřívější obyvatelé těchto obcí, kteří nyní tráví podzim svého života v našem domově, mají z těchto návštěv vždy velkou radost. 
Členové polského farního sboru přišli za našimi seniory s vánočními koledami a připravenou scénkou. Mladí ze společenství „Zacheus“ na závěr vánoční doby vystoupili s vánočním koncertem chval. 
Děkujeme těm, kteří přišli, ale také členům českého chrámového sboru, kteří pro nemoc několika zpěváků letos nemohli připravený vánoční program uskutečnit.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2013
Textové pole:  nahoru  
Textové pole:    Každé řeholní povolání je velkým požehnáním
Takto jsme vnímali slavnost prožívanou 8. prosince - v den, kdy si připomínáme Neposkvrněné Početí Panny Marie. Při mši sv. v 11 hodin přijala řeholní oděv naše postulantka Beata. Nyní se jmenuje sestra Paula a stala se novickou – poznáte ji podle bílého závoje. Pokud Vás zajímá, jak to probíhalo, podívejte se do fotogalerie.
Vloženo 15. 12. 2012
Textové pole: Historie