Textové pole:    Sestry v Humboldtu oslavily 100 let svého působení v Kanadě
V letošním roce si sestry nejmladšího alžbětinského kláštera v Humboldtu v Kanadě připomínají 100 let od svého založení. Na oslavy svého jubilea pozvaly také spolusestry z Evropy. Tři zástupkyně našeho kláštera se 11. května vydaly do Rakouska, odkud 12. května odletěly do Kanady. Vrátily se v sobotu 21. května plné zážitků a průběh návštěvy zachytily na fotografiích.
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2011

Ze života - fotogalerie - r. 2011

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Koledování a tříkrálová sbírka
V pondělí 4. ledna přijel naší komunitě a celému domu požehnat provinciál menších bratří františkánů z Katowic-Panewnik otec Ezdrasz. 
V domově také letos v rámci tříkrálové sbírky koledovali v doprovodu rodičů roztomilí tři králové z rodiny Jakubíků.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2011
Textové pole:    Víkend s Ježíšem pro děvčata
Ve dnech 12. – 13. března proběhla v našem klášteře víkendová duchovní obnova pro dívky, kterou vedli P. Pavel Dobija a s. Laurencie.
Fotogalerie
Vloženo 16. 3. 2011
Textové pole:    Putování za betlémy
V úterý 18. ledna se sestry vydaly na putování za betlémy. I když v této chvíli je vánoční doba už dávno pryč, můžete si prohlédnout zajímavé betlémy, které nejsou daleko, a třeba by se mohly stát inspirací pro výlety pro příští vánoční období. Sestry navštívily pohyblivé a živé betlémy u františkánů v Górkach Wielkich a v Katowicích-Panewnikách a také živý betlém v Strumieniu, jehož největší atrakcí byl velbloud, kterému chutnala mrkev a na kterého se odvážní mohli i posadit.
Fotogalerie
Vloženo 13. 2. 2011
Textové pole:    Milé setkání s „Ziarenkami“
V sobotu 22. ledna nám opět přišly zazpívat děti s rodiči z Třince a okolí. Děkujeme za příjemně prožité dopoledne.
Fotogalerie
Vloženo 13. 2. 2011
Textové pole:    Máme dva nové ministranty
V neděli 3. dubna při mši svaté jsme prožívali slavnostní chvíle – do řad ministrantů byli přijati dva nováčci – Michal a Toník. Nyní budou sloužit při oltáři jako ministranti.
Fotogalerie
Vloženo 13. 4. 2011
Textové pole:    Výměna věžních hodin a oprava věže
Od 31. března se můžeme už zase spolehlivě řídit časem, který nám ukazují hodiny na naší věži. Původní záměr vyměnit pouze hodinové strojky, které byly často v poruše, jsme byli při prohlídce věžních hodin nuceni změnit. Staré hodiny z 30. let minulého století se totiž rozsypaly. Sklo za 80 let již natolik zchátralo, že bylo třeba vyměnit celé hodiny. Vyrobila nám je firma Impuls B z Ostravy. 
Další překvapení nám připravil silný vítr, který utrhl plech na věži kostela a postupně se začaly uvolňovat a „mávat nám na pozdrav“ další. Dnes se nám však podařilo díky šikovným klempířům a jeřábu plechy na věži opravit, takže už je nebezpečí zažehnáno. Náš dík patří všem, kteří odvedli dobrou práci.
Fotogalerie
Vloženo 13. 4. 2011
Textové pole:    Velikonoční výzdoba 
V přiložené fotogalerii se můžete procházet velikonočně vyzdobeným domovem, kaplí i klášterním kostelem. 
Fotogalerie
Vloženo 9. 5. 2011
Textové pole:    Svatý týden a slavení velikonoc v našem kostele
Co jsme prožívali od 5. neděle postní až po Velikonoční pondělí v našem kostele a jeho okolí si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do slavnostní liturgie. 
Fotogalerie
Vloženo 9. 5. 2011
Textové pole:    První sliby
Letošní 1. máj byl významným dnem pro celou naši církev, vždyť v tento den byl prohlášen za blahoslaveného papež Jan Pavel II. Tento den jistě zůstane také v paměti našich sester Noemi a Anděly, které odpoledne v 15 hodin při slavnostní mši svaté řekly Pánu své „ANO“ složením řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat p. Edwardovi, který pro nás tuto událost bezplatně zdokumentoval na videu a p. Norbertovi za focení.
Fotogalerie
Vloženo 9. 5. 2011
Textové pole:    Slavnost Těla a Krve Páně
Ve čtvrtek 23. června na slavnost Těla a Krve Páně bylo krásné počasí a tak jsme mohli vyjít s procesím Božího Těla kolem našeho kláštera. Modlili jsme se k Pánu, aby žehnal těm, kteří zde žijí, kteří navštěvují náš kostel, a všem obyvatelům našeho města i jeho okolí.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2011
Textové pole:    Kaple svatých Jana a Pavla
V pondělí 27. června jsme se vydali na pouť ke kapli svatých Jana a Pavla na protilehlém radvanovském vršku. Kaplička dostala v červnu novou střechu. Všem, kteří tuto opravu podpořili finančně nebo svou prací, patří upřímné Pán Bůh zaplať. O historii kapličky se můžete dočíst zde.
Fotogalerie
Vloženo 13. 7. 2011
Textové pole:    Duchovní obnova pro děvčata
V první polovině července probíhal v našem klášteře již 13. ročník duchovní obnovy pro děvčata pod vedením P. Josefa Motyky. Podle závěrečných dotazníků dívky načerpaly nových duchovních sil do dalšího života. Některé z nich přicházejí na duchovní obnovy již několik let. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2011
Textové pole:    Sešli jsme se na dechovce
V neděli 24. července na nádvoří kláštera zahrála „Jablunkovanka“ – patří jí velký dík za příjemné zpestření svátečního odpoledne – muzikantům a zpěvákům se podařilo rozezpívat také publikum a za své výkony sklidili mohutný potlesk. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2011
Textové pole:    Pouť Panny Marie andělské z porciunkule
2. srpna byla u nás opět po roce pouť Porciunkule. Nádvoří bylo plné poutníků nejen z Jablunkova a okolí, ale také ze sousedního Polska a Slovenska. I když sluníčko letos dalo na sebe čekat až do 11. hodiny, mohli jsme slavnostní mše sv. prožívat na klášterním nádvoří. K poutníkům se již tradičně připojil Otec biskup František Václav Lobkowicz. Mnohým z klientů našeho domova se vybavily krásné vzpomínky z dětství, kdy se na tuto pouť u sestřiček velmi těšívali.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2011
Textové pole:    Pouť do Salajky
Druhá letošní pouť do Salajky se pro krásné počasí znovu vydařila. K pěším poutníkům vycházejícím od jablunkovského farního kostela se později připojili také klienti domova, kteří je dostihli červeným autem. Všichni zde měli příležitost prožít požehnané chvíle, přijmout teplo Boží lásky do svých duší, ale také se potěšit teplými slunečními paprsky a krásou okolní přírody.
Fotogalerie
Vloženo 27. 9. 2011
Textové pole:    Setkání sester alžbětinek letos u nás
Sestry alžbětinky v současné době působí kromě České republiky také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu, Lucembursku a Kanadě. Již několik let se sestry z těchto klášterů setkávají na předem dohodnutém místě, aby spolu prožily několik dní na modlitbě, vzájemném sdílení i obdivování krás různých končin světa. V tomto roce, kdy si připomínáme 160 let od příchodu první alžbětinky do Jablunkova, jsme sestřičky pozvaly k nám. I když z mnohých klášterů sestry přijet nemohly, vytvořilo se společenství sice menší, ale srdečné a přátelské.
Ve čtvrtek 1. září nás autobus vyvezl na horu Kozubovou, kde jsme prožily společnou mši sv. a po občerstvení na chatě Kozubová, jehož součástí bylo vystoupení děvčat z folklorní skupiny Lipka, jsme se společně pomodlily růženec v 5 jazycích. Cestou tam jsme našim návštěvnicím ukázaly starý klášter, kde naše sestry před mnoha lety začínaly. Zastavily jsme se ve farním kostele a na zdejším hřbitově se pomodlily za spolusestry, které nás už předešly na věčnost. Mohly jsme také navštívit muzeum v Dolní Lomné, za což upřímně děkujeme paní starostce, která nám byla milou průvodkyní. Večer v klášteře pak mělo své místo radostné setkání v sesterském kruhu. 
Fotogalerie
V pátek 2. září jsme se po společné ranní modlitbě chval, mši svaté a snídani vydaly na výlet na Malou Fatru do Jánošíkových dier, kde jsme za nádherného počasí mohly naplno obdivovat krásu přírody vycházející z Božích rukou.
Fotogalerie
Večer byl v klášterním kostele připraven koncert, v němž vystoupila prezidentka Polské společnosti pro harfu p. Ewa Jaślar-Walicka - harfa, s. M. Anděla Kovalová - housle, Izabela Drong – zpěv. Po koncertu následovala společná adorace se zpěvy z Taize, kterou nás provázel O. Wit Chlondowski OFM. 
Byly to krásné chvíle vnitřního obohacení, za které děkujeme těm, kteří nám je zprostředkovali.
Fotogalerie
Čas setkání uplynul velmi rychle. Setkání jsme ukončily společnou mší svatou v sobotu ráno, při níž jsme vyzpívaly slavnostní Te Deum jako poděkování za Boží požehnání a všechna obdarování, kterými nás dobrý Bůh zahrnoval. Jedno setkání sice skončilo, ale můžeme se znovu těšit na další v některém z alžbětinských klášterů v příštím roce.
Vloženo 13. 9. 2011
Textové pole:    20. výročí Domova sv. Alžběty v Jablunkově
V pátek 4. listopadu náš Domov sv. Alžběty slavil své 20. narozeniny. Za všechny milosti obdržené za toto období jsme spolu s našimi hosty, zaměstnanci a klienty domova Pánu Bohu poděkovali v sobotu 5. listopadu při mši svaté v 15 hodin. Poté byli hosté pozváni na večeři a prezentaci o naší činnosti během uplynulých dvaceti let. Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali a pomáhají plnit naše alžbětinské poslání.
Fotogalerie
Vloženo 14. 11. 2011
Textové pole:    Sv. Mikuláš ve znamení štědrosti
Již v neděli 4. prosince zavítal „sv. Mikuláš“ do našeho kostela po mši svaté, aby se setkal s dětmi, které zde v hojném počtu přicházejí každou neděli se svými rodiči a obdaroval je. 
A odpoledne zase obdarovávali mladí naší farnosti. Přišli za obyvateli našeho domova s pěknou scénkou ze života tohoto světce a rozdávali jim dárky, které pro ně přichystaly sestry.V dalších dnech navštívili naše seniory také studentky a přátelé ze zdravotnické školy v Čadci.
„Na jednom školení jsem se setkala s názorem lektorky, že Mikuláš do domova pro seniory nepatří. V souvislosti s vlastní dvacetiletou zkušeností je můj názor jiný. Sv. Mikuláš totiž neobdarovával děti, ale ty, kteří to potřebovali. Myslím si, že zvlášť starší lidé potřebují naši lásku a pozornost, a navíc tak mají příležitost zavzpomínat si na léta, kdy sami byli dětmi a chodil k nim Mikuláš, nebo kdy oni sami obdarovávali své potomky a jak to tehdy všechno probíhalo. Myslím si tedy, že sv. Mikuláš do domova opravdu patří“. (s. Imelda)
Fotogalerie
Vloženo 13. 12. 2011
Textové pole:    Domov sv. Alžběty vánočně vyzdoben
Sestra Marta se svými pomocníky (p. Bohuslav, p. Terezie, Michal a ostatní klienti a dobrovolníci domova) se i letos vynasnažili ze všech sil, aby domov i kaple zazářily ve svátečním lesku. Pro všechny, kteří se chtějí podívat, jak to u nás vypadalo, je k dispozici fotogalerie doplněná fotkami z okolí kláštera... 
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012
Textové pole:    Vánoční bohoslužby
Ke kráse vánočních bohoslužeb o těchto vánocích přispěl soubor „Lipka“, sbor „Gaudeamus“, polský chrámový sbor a samozřejmě také klášterní schola. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012

Textové pole:    Vystoupení sborů v domově i kostele
Ani v letošní vánoční době neporušili členové českého a polského farního sboru tradici a přišli se svým programem za našimi seniory. Děkujeme jim za to, že si našli čas, aby seniorům zpříjemnili prožívání vánočního období.
Na svátek Křtu Páně měl také svůj koncert sbor Melodia z Návsí a v neděli 15. 1. 2012 vystoupili žáci PSP Jabłonków.
Fotogalerie
Vloženo 13. 1. 2012
Textové pole:  nahoru  
Textové pole: Historie