Textové pole:    Květná neděle, Svatý týden a slavení Velikonoc v našem kostele
Květnou nedělí jsme zahájili prožívání Svatého týdne. Při slavnostních bohoslužbách jsme si připomněli vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, kde pak za několik málo dnů položil svůj život za každého z nás. Ale tím to neskončilo – Ježíš žije, Aleluja!!!
Jak jsme si to vše připomínali a slavili v našem klášterním kostele, Vám chceme přiblížit v této fotogalerii.
Vloženo 14. 5. 2014

Ze života - fotogalerie - r. 2014

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Tříkrálová sbírka na podporu charity 
Klienti našeho domova se rovněž zapojili do celostátní sbírky na podporu dobročinných akcí, které organizuje Česká katolická charita. 4. 1. 2014 navštívili náš domov koledníci, jejichž návštěva byla letos doprovázena nejen milým dětským zpěvem, ale i hrou na hudební nástroje. Rovněž otcové františkáni posvětili na „Tři krále“ celý domov a na dveře příbytků jednotlivých klientů bylo napsáno posvěcenou křídou K + M + B + 2014 na znamení Božího požehnání do nového roku.
Fotogalerie
Vloženo 8. 3. 2014
Textové pole:    Jaro už je tu…
Po jemné zimě, která utekla jako voda, je už tu opět jaro. Díky fotoaparátu se nám podařilo zachytit některé jeho krásy, s nimiž se chceme podělit také s Vámi. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 4. 2014
Textové pole:    Velikonoční výzdoba
Kromě duchovních příprav je náš domov (mimo prvního oddělení, na němž nyní probíhají stavební práce) i letos připraven a vyzdoben na Svátky svátků – Velikonoce. Klienti domova se sestrami, které je doprovázejí při kuchaření, se také zapojili do pečení beránků pro Charitu, díky čemuž malým dílkem pomohou potřebujícím ve Středoafrické republice. 
Fotogalerie
Vloženo 15. 4. 2014
Textové pole: nahoru   pokračování
Textové pole:    První květen byl pro naše řeholní společenství opět radostným dnem
Naše sestry Noemi a Anděla složily v tomto dni své doživotní sliby a novicka s. Miriam první sliby. Jsme Pánu vděčni za jejich povolání k zasvěcenému životu. Prosíme Vás o modlitbu, aby Duch svatý nyní s velkou mocí působil, neboť naši řeholní rodinu počátkem června po šesti letech, které utekly jako voda, opět čeká volební kapitula, na níž se budeme zamýšlet nad dalším směřováním naší komunity.
Fotogalerie
Vloženo 14. 5. 2014
Textové pole:    Pouť do Salajky
V neděli 4. května se konala na Salajce jarní pouť ke cti Nalezení sv. Kříže. Znovu se jí kromě sester, které šly pěšky, účastnili i zájemci z řad obyvatel našeho domova, kteří zde dorazili na mši sv. v 11:00 červeným autem v doprovodu sestřiček. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 5. 2014
Textové pole:    Pokračování seriálu „Fotky z okolí kláštera“
Ke krásným koníčkům s. Anežky patří fotografování. A tady je další díl jejich postřehů pro všechny, kdo dovedou vnímat a obdivovat i malé věci a všední život kolem nás. 
Fotogalerie
Vloženo 14. 6. 2014
Textové pole:    Další volební kapitula nás čeká za šest let
Jak jsme Vás informovaly již minule, proběhla v našem klášteře od 4. do 6. června volební kapitula, jíž se účastní všechny sestry s doživotními sliby. Letos se jí účastnil rekordní počet sester; bylo nás 27. 
Za Matku představenou byla na dobu šesti let zvolena s. M. Imelda od Nejsvětější Tváře Kristovy (Anna Bojková) a za její zástupkyni s. M. Anežka od Božího Milosrdenství (Anna Svobodová). Děkujeme za modlitební podporu a věříme, že nás budete svou modlitbou provázet i nadále. I my na Vás v modlitbě pamatujeme.
Fotogalerie
Vloženo 14. 6. 2014
Textové pole:    Neděle 8. 6. ve znamení rodiny 
Dívky z naší klášterní scholy znovu věnovaly svůj čas a um pro dobrou věc a zorganizovaly „den rodin“, který se minulý rok setkal s velmi kladným ohlasem. Opět se na klášterním nádvoří sešlo v krásné nedělní odpoledne mnoho rodin se svými ratolestmi nejen z naší farnosti, ale i z okolí. Pro dospělé bylo také připraveno setkání spojené se svědectvím manželů, kteří byli ochotni se sdílet se svými radostmi a starostmi spojenými s výchovou svých pěti dětí, z nichž nejstarší je již řeholní sestrou. Děti měly příležitost zahrát si různé hry, užít si pohybu i zábavy. Jsme vděčné dívkám i všem jejich pomocníkům, kteří se přičinili o zdárný průběh akce a těší nás, že okolí našeho kláštera může sloužit i pro tyto akce.
Fotogalerie
Vloženo 14. 6. 2014
Textové pole:    Letošní výlet sester do Tater
V pondělí 10. června se 6 odvážných sester pod ochrannými křídly kněze a bohoslovce vydalo na túru do Tater obdivovat krásy Boží přírody. Jejich cílem byl vodopád Skok. Na cestě je čekalo nejedno překvapení. Jedním z nich byly postupně se rozpadající boty jedné sestřičky, které (jak tuto skutečnost potvrzují fotky z výletu) to nevydržely, ale naše „zdravotnice“ vyzrály i na tento „úraz“, takže došla v naprostém pořádku i přes nečekanou změnu počasí a hrozivou bouřku, jež výletníky potkala vysoko v horách, a zřejmě jako první v historii scházela z Čapího plesa v ponožkách. Domů se sestry vrátily unavené, ale s úsměvem a neopakovatelnými zážitky, které jsme s nimi při prohlížení fotek modly sdílet. Také Vy se teď můžete s námi vydat touto cestou.
Fotogalerie
Vloženo 14. 6. 2014
Textové pole:    Setkání rodin sester
V neděli 15. června odpoledne v 15 hodin jsme se v hojném počtu shromáždili v našem klášterním kostele na bohoslužbě spojené s uctěním ostatků 14-ti pražských mučedníků. Poté jsme se pro nepřízeň počasí přemístili do společenské místnosti a tam začal připravený program. Za hodinku se však vyčasilo a s radostí jsme vyrazili do parku, kde jsme při opékání buřtů, společných hrách a zpívání prožili s našimi blízkými krásné odpoledne. Těšíme se na další setkání.
Fotogalerie
Vloženo 18. 6. 2014
Textové pole:    Uvítání ostatků čtrnácti pražských mučedníků v našem kostele
V říjnu 2012, kdy jsme se v pražské katedrále účastnily slavnostního blahořečení 14-ti františkánských bratří z kláštera Panny Marie Sněžné zavražděných v 17. století v Praze, se zrodila myšlenka poprosit Otce provinciála tohoto kláštera o jejich ostatky také pro náš klášterní kostel. Pražští františkáni naší prosbě ochotně vyhověli, za což jsme jim velmi vděčné. V neděli 15. června se v našem kostele konaly slavnostní bohoslužby, které byly spojeny s uvedením a uctěním ostatků těchto 14 pražských mučedníků. Na mších sv. v 6:00 a 8:45 nám přiblížili jejich život a proces beatifikace provinciál františkánů v Praze O. Jeroným Jurka a O. Eliáš Paseka (náš rodák z Českého Těšína). Věříme, že díky jejich přímluvám si budeme moci vyprosit nejednu milost od Pána. 
Fotogalerie
Vloženo 18. 6. 2014
Textové pole:    Slavnost Božího Těla v našem kostele
„Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.“ 1Kor. 10,16-17
S vděčností za nesmírný dar Eucharistie jsme se vydali o této slavnosti uctít Ježíše přítomného v bílém chlebě nejen účastí na mši svaté, ale i v procesí kolem klášterního kostela.
Velkou radost s procesí měly malé družičky, které s velkou vervou házely květy na cestu, po níž kráčel kněz s Eucharistií. Malí chlapci zase tento slavnostní průvod doprovázeli zvoněním na zvonečky.
Mohli jsme si tak uvědomit, že Kristus zve všechny k hostině, při které vydává své tělo a krev za život světa, tedy i za mne. Kéž prožíváme každou mši svatou jako účast na této hostině, která je zárukou věčného života.		s. Kamila
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Pouť v kapli svatých Jana a Pavla
Od roku 1890, kdy byla kaple mučedníků Jana a Pavla postavena, chodí lidé v procesí uctít tyto svaté a prosit Pána ve svých potřebách. Ani letos tomu nebylo jinak. Od klášterního kostela vyšlo procesí v 17:30. Během pěšího putování se poutníci modlili růženec. Slavení mše svaté, kterou účastníci prožívají pod širým nebem, má svůj osobitý ráz a působivost.				s. Kamila
Historie kaple svatých Jana a Pavla, mučedníků

Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Červnová návštěva poutního místa Maria Hilf 
Po volební kapitule, která má za úkol zvolit Matku představenou i sestry rádkyně, které se spolu s ní podílí na rozhodování v závažnějších záležitostech našeho konventu, se tyto zvolené sestry vydaly na pouť. Cílem této cesty bylo poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) ve Zlatých Horách v Jeseníkách, kde prosily Pannu Marii, aby pro celé volební období, které trvá 6 let, rozprostřela nad celým klášterem svůj ochranný plášť. Sestry v doprovodu otce Jana mohly při této příležitosti navštívit také mechové jezírko Rejvíz a zde obdivovat úžasné dílo našeho Stvořitele. Věříme, že po zhlédnutí fotogalerie i vás nedávno znovu postavená Boží svatyně i nádherná svěží zeleň kolem vyláká třeba k jednodennímu poznávacímu výletu a takto prožitý den se stane duchovním i tělesným občerstvením pro celou rodinku. 					s. Kamila
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Prázdninová duchovní obnova
Ve dnech 20. – 25. července u nás trávila své prázdniny děvčata, která se přihlásila na duchovní obnovu. Letos je provázeli P. Radim Zielonka, s. Laurencie a s. Anděla.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Prázdninové pobyty klášterní scholy
Scholistky-dorostenky připravily pro ty nejmenší členky prázdninový víkend u nás v klášteře v Salce sv. Františka. Společně trávily chvíle zábavy, her, zpěvu a modliteb. Průvodním tématem celého víkendu bylo hledání živé vody, díky které zachránily zakleté království. Větší děvčata spolu se sestrami Anežkou a Kamilou se letos rozhodly k trávení prázdnin na metylovické faře. A nelitují. Nejen příjemné prostředí, ale i připravený program „Cesta do Svaté Země“, splnily jejich očekávání příjemně prožitých prázdnin. Děkujeme všem kněžím, zvláště otci Bronislavovi za poskytnutí ubytování a otci Markovi a otci Janovi za duchovní doprovod. Také moc děkujeme rodině Kahánkové za srdečné přijetí a umožnění nevšedních zážitků při setkání s jejich zvířaty.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Pouť PORCINKULE
V sobotu 2. srpna jsme u nás prožívali pouť u příležitosti slavnosti Panny Marie Andělské z Porcinkule. Hlavní mši sv. v 11 hod. celebroval provinciál františkánů z Katowic-Panewnik O. Antonin Brząkalik. Slavnosti se účastnili také další kněží, kteří sloužili nejen u oltáře, ale také ve zpovědnicích, aby co nejvíce věřících mohlo získat dar plnomocných odpustků. Děkujeme jim i všem ostatním ochotným lidem, kteří přispěli k tomu, aby tato slavnost byla Boží oslavou.
Fotogalerie
Vloženo 13. 8. 2014
Textové pole:    Santiago de Compostella
Je významné poutní místo ve Španělsku, do kterého v poslední době začíná přicházet stále více poutníků. V květnu tohoto roku se dvě sestry z našeho společenství spolu se dvěma poutníky z Polska rozhodly putovat ke hrobu sv. Jakuba Staršího tzv. Portugalskou cestou (Camino Portugués 241 km) - z Porta přes Ponte de Lima a dále pak až na Finisterru.
Předtím ještě navštívily známé mariánské poutní místo Fatima. Obtěžkány batohy nesly zároveň úmysly našeho společenství a všech, kteří je o to prosili, i těch, kteří potřebují pomoc a modlitební podporu. Myslím, že kdo to nezkusí, asi těžko pochopí smysl tohoto putování…
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Výlety do okolí 
Jeden výšlap do okolních lesů – tentokrát na Bílý kříž - začal velmi netypicky. Jedna sestra na mokrém chodníku uklouzla a spadla rovnou do kaluže plné pravého nefalšovaného bláta. Protože byla teprve na začátku cesty a nechtěla se vracet, pokračovala dál, ale podle toho, co „měla na sobě“, to ani nevypadalo, že patří k našemu řádu. Ale vytrvala až do konce i přes nepříjemné mokro a bláto, a to se cení. A že jí to slušelo …
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Aachen (Cáchy) – kolébka našeho řádu
20. června 2014 se čtyři naše sestry vydaly na návštěvu sester Alžbětinek v Cáchách. Byly pozvány tamějšími sestrami v rámci cášských týdenních oslav tzv. Heiligtumsfahrt 2014, což je opakující se v sedmiletém cyklu pouť k cášským svátostinám. Poutě do Cách se konají už od dob Karla IV. Cáchy patřily vedle Říma a Santiago de Compostela k nejvýznamnějším poutním místům Evropy na sever od Alp. 
Sestry se účastnily vybraných programů z bohaté nabídky, zhlédly významné kulturní památky města Cách a Kornelimünster, ale především se setkaly se sestrami z jiných alžbětinských klášterů. Cestou do Cách navštívily domov pro seniory v Maria Rast, odkud jim p. Andrian Koczy zprostředkoval jednodenní výlet do Marburgu – místa, kde působila sv. Alžběta, naše patronka.
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Sestra Faustyna se nečekaně ocitla v Africe
Koncem května jsme se dozvěděli radostnou zprávu: O. Zbigniew Kusy – náš známý františkán z Polska, který je již téměř 30 let misionářem v Africe a nyní je jeho působištěm Středoafrická republika, bude dne 15. srpna vysvěcen na biskupa. Protože O. Zbigniew je zároveň příbuzným naší sestry Faustyny, rozhodly jsme se, že spolu s františkány z Katowic-Panewnik, kteří se slavnosti zúčastní, ji vyšleme jako svou zástupkyni, abychom se tak úzce spojily s touto nevšední událostí. A s Boží pomocí se tento záměr podařilo uskutečnit. O svých zážitcích z týdenního pobytu z Afriky napsala s. Faustyna do jablunkovského farního občasníku „E. K. G“. 
Otec biskup Zbigniew se krátce po svém svěcení vydal do Říma a cestou se zastavil ve své vlasti v Polsku, aby několik dní prožil se svými spolubratry a těmi, kteří jsou mu blízcí. Jsme mu vděčné za to, že svou přítomností poctil také naše společenství, aby nám udělil biskupské požehnání, podělil se s námi o to, jak prožíval svěcení a co ho jako biskupa Středoafrické republiky čeká v nejbližším období na novém působišti ve velmi náročné době, kdy jsou tamější lidé ohroženi a vystaveni násilí ze strany muslimských radikálů. Protože jeho služba bude nelehká, prosíme také čtenáře našich stránek o modlitbu za něho i za pokoj pro tento africký stát.
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Pozvání do Medžugorje
Naše společenství dostalo ze strany přátel nabídku připojit se k jejich soukromé návštěvě poutního místa Medjugorje. Dvě sestry, které se v letošním roce dožívají životního jubilea, dostaly příležitost ji využít a prožít tak milostiplné chvíle na tomto místě a v jeho okolí. 
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole:    Letošní úroda a její sklizeň
Tento rok asi mnozí z nás začínali s obavami a modlitbou o déšť, neboť ten minulý byl velmi suchý. Dobrý Pán Bůh vyslyšel modlitby natolik, že deště měl zřejmě každý dost, přesto však letošní úroda byla požehnaná. Protože jsme si podle návštěvnosti našich fotogalerií všimli, že to mnohé návštěvníky zajímá, přikládáme opět několik fotek, které přibližují kopání brambor, krouhání zelí, sklizeň tykví…
Fotogalerie
Vloženo 11. 11. 2014
Textové pole: Historie