Ze života - fotogalerie - r. 2013

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Žehnání domu a tříkrálová sbírka
U příležitosti Slavnosti Tří králů naši duchovní správcové posvětili celý dům a také nechyběli malí koledníci se svými rodiči, kteří za námi přišli v rámci Tříkrálové sbírky.
Fotogalerie
Vloženo 15. 1. 2013
Textové pole:    Duchovní obnova
V období od 28. února do 2. března se v kapli Domova sv. Alžběty konala postní duchovní obnova pro obyvatele našeho domova a další zájemce, kteří měli možnost se k nim připojit. Obnovu vedl Otec františkán Andrzej Trzęsicki. 
Zaměstnanci domova mohli prožít duchovní odpoledne 13. března a průvodcem jim byl P. ThLic. Václav Tomiczek, ostravský nemocniční kaplan.
Děkujeme kněžím, kteří přijali pozvání, a tak měli účastníci možnost prohloubit svůj vztah s Kristem.

Fotogalerie
Vloženo 22. 3. 2013

Textové pole:    Masopustní karneval
Na konci masopustu sestry připravily především pro klienty domova, ale také pro jejich blízké a pro zaměstnance divadelní představení pohádky O dvanácti měsíčkách. Z doslechu to vypadá, že se líbila. Po pohádce následoval hudební program připravený jablunkovskou skupinou BLAF. Jménem našeho domova i všech, kteří přišli a mohli si je poslechnout a pobavit se, děkujeme členům skupiny za to, že nám věnovali svůj čas a um jako sponzorský dar. 
Fotogalerie
Vloženo 13. 2. 2013
Textové pole:    Velikonoční výzdoba
Nový velikonoční háv dostal také Domov sv. Alžběty. Jak to u nás vypadalo, si můžete prohlédnout v této prezentaci. Děkujeme Michalovi a p. Terezce, kteří s. Martě s výzdobami mnoho pomohli. Připojili se také klienti domova, kteří v rámci volnočasových aktivit vyrobili s pomocí sestřiček a dobrovolnic pěkné výzdoby.
Fotogalerie
Vloženo 24. 4. 2013
Textové pole:    Svatý týden a velikonoce
Letošní velikonoce za oknem připomínaly spíše nádherné vánoce. Ve velkém mrazu jsme se na Květnou neděli sešli u jeskyňky Panny Marie Lurdské, abychom odtud s průvodem oslavili slavný vjezd Krista do Jeruzaléma. Další dny jsme prožívali spolu s věřícími, kteří přišli do našeho kostela památku Poslední večeře, Ukřižování Krista. V sobotu navštěvovalo mnoho věřících Boží hrob a přinesli k posvěcení pokrmy na velikonoční stůl. Večer jsme začali slavit Ježíšovo slavné vzkříšení. 
Fotogalerie
Vloženo 24. 4. 2013
Textové pole:    Gojiczek
Ve velikonočním týdnu dne 5. dubna přišly děti polské základní školy v Jablunkově velikonočním programem udělat radost obyvatelům našeho domova. Děkujeme za radostné setkání.
Fotogalerie
Vloženo 24. 4. 2013
Textové pole:    Máme novou sestřičku
V sobotu 20. dubna se v našem klášterním kostele konala radostná slavnost. Při mši sv. v 11 hodin dostala naše postulantka Izabela Sikorová řeholní oděv a od toho dne se jmenuje s. M. Miriam od Zmrtvýchvstalého Krista. Děkujeme Pánu Ježíši za tuto Jeho novou snoubenku a naši spolusestru.
Fotogalerie  + nové fotografie
Vloženo 24. 4. 2013
Textové pole:    Jarní pouť do Salajky
Květnové pouti ke cti Nalezení sv. Kříže do Salajky se také díky krásnému počasí účastnilo více jak sto pěších poutníků. Letos byl mezi nimi také pan farář P. Janusz Kiwak, což bylo pro farníky velkým povzbuzením. Auto našeho domova pro velký zájem obyvatel vyjelo dvakrát a klienti se tak mohli připojit k účastníkům slavnostní mše svaté. 
Fotogalerie 1  Fotogalerie 2
Vloženo 13. 5. 2013
Textové pole:    Vracíme se k tradicím patřícím k májovým pobožnostem
Díky horlivé iniciativě s. Faustyny a spolupráci maminek malých děvčátek, která chodí k nám do kostela, jsme se letos vrátili po mnoha letech k tradici, kterou jsme kdysi všichni znali a těšili se na ni – děvčata v světlých šatech před májovou pobožností dostala na hlavu věneček a jako družičky se pak účastnily pobožnosti před oltářem Panny Marie. Družičky nechyběly ani na Slavnost Těla a Krve Páně, s košíčky s květinami, které sypaly v průvodu před Eucharistickým Kristem, s Nímž jsme prošli kolem kláštera a vyprošovali Boží požehnání celému okolí. K průvodu se přidali také chlapci se zvonečky, kteří pomáhali ministrantům ve vyzvánění.

Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2013
Textové pole:    První DEN RODIN 
Na neděli 9. 6. 2013 dívky z klášterní scholy ve spolupráci se společenstvím Zacheus a ministranty připravili v areálu našeho kláštera první den rodin, kterého se účastnili zejména rodiče se svými ratolestmi, kteří navštěvují nedělní bohoslužby v našem kostele. Pro rodiče bylo připraveno setkání s manžely Wawreczkovými, děti na nádvoří zatím horlivě soutěžily v různých disciplínách. Zavítali k nám i jiní zájemci a akce se vydařila. Myslíme, že to nebude naposledy…
Fotogalerie
Vloženo 13. 6. 2013
Textové pole:    Nedělní koncert
16. června po nedělní mši svaté měli všichni milovníci hudby možnost poslechnout si koncert absolventů lidových škol z Ostravy a Bystřice. Věříme, že některý z těchto nadaných mladých lidí bude v budoucnu také hrát k Boží oslavě v některém z našich kostelů na varhany.
Fotogalerie
Vloženo 18. 7. 2013
Textové pole:    Naše „horolezkyně“ letos 8. července navštívily Slovenský ráj 
Už se stalo tradicí, že jednou ročně vyrazí sestry, které milují hory a nádherné výhledy a nebojí se nebezpečných stezek, někam do hor. Letos navštívily Slovenský ráj. A nyní můžeme všichni spolu s nimi prostřednictvím krásných fotografií, které pořídil jejich průvodce Mons. P. Jan Svoboda, obdivovat Boží přírodu. Jak krásně bude v tom opravdovém ráji, do něhož směřujeme, když už tady na zemi je kolem nás tolik nádhery…
Fotogalerie
Vloženo 18. 7. 2013
Textové pole:    Porciunkule 2013
Na slavnost Panny Marie andělské z Porciunkule se i letos vydalo do našeho kostela velké množství poutníků. Zúčastnili se také mnozí kněží i náš Otec biskup František Václav Lobkowicz, který sloužil dvě mše svaté na klášterním nádvoří, jemuž zvlášť děkujeme za účast i slova adresovaná ovečkám v tomto místě své diecéze.
Fotogalerie
Vloženo 22. 8. 2013
Textové pole:    Svatý Otec Benedikt XVI. vyhlásil rok víry
U příležitosti 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. 11. října 2012 Rok víry, který potrvá do slavnosti Ježíše Krista Krále 24. listopadu 2013. V tomto roce milosti můžeme hojně čerpat z daru odpustků církve. Jsme také pozváni k hlubšímu poznávání obsahu víry a zároveň k otevření srdce pro působení Boží milosti, aby se prohloubil náš vztah ke Kristu a abychom odpovídali na Boží působení v našem životě konkrétními rozhodnutími, která jsou odpovědí na Boží lásku a milosrdenství, jakých se nám dostává od nebeského Otce. 
Jak na to?
Obsah víry je stručně zachycen ve „Vyznání víry“ (Credo), proto se nám doporučuje jeho každodenní modlitba. Hlouběji se s ním můžeme seznámit především v Katechismu katolické církve, který je stručněji shrnut v Kompendiu katechismu katolické církve, které nám bezpečně ukazuje, jak máme žít ve shodě s vírou, kterou vyznáváme. Je k zakoupení v křesťanských nakladatelstvích. 
Potřebujeme také srdcem poznávat a dotýkat se našeho Pána a přijímat Jeho obdarování především v modlitbě, v častém přijímání svátostí, v četbě Písma, kdy můžeme naslouchat Božímu slovu a nechat se jím osvěcovat, uzdravovat a vést.
Potřebujeme setrvávat v Ježíšově lásce, kterou nám nabízí v každém okamžiku, který zrovna prožíváme, obracet k Němu své oči a mysl, hledat Jeho vůli. 
K tomu nás může uschopnit Duch svatý, kterého máme často vzývat. Je to právě On, který nás sjednocuje s Kristem, dává nám zakoušet Boží lásku, posiluje naši víru, dává prožívat bratrství v církevním společenství a uschopňuje nás k tomu, abychom vycházeli k druhému člověku s láskou a skrze naše slova a skutky svědectvím života přinášeli Krista druhým. Stačí jen se pro to rozhodnout a s pomocí Boží milosti to začít uskutečňovat... A když se posilní naše víra, uvidíme, jak se náš život změní! 
Vloženo 15. 11. 2012
Textové pole:    Schola na prázdninách
Dvaadvacet dívek z naší klášterní scholy spolu se dvěma sestřičkami strávilo několik hezkých srpnových dnů na prázdninovém pobytu ve Skalici. Děkujeme P. Radkovi Drobiszovi, který této skupině umožnil ubytování na faře a věnoval duchovní péči.
Fotogalerie
Vloženo 22. 8. 2013
Textové pole:    Patnáctý ročník duchovní obnovy pro dívky
Letos už popatnácté měly dívky možnost účastnit se u nás duchovní obnovy, kterou je tentokrát provázel P. Jiří Marek Kotrba ve spolupráci s naší s. Laurencií, ke které se v rámci duchovního obohacení o novou spiritualitu připojila také s. Ludmila z Prahy, která je sestrou Apoštolátu sv. Františka. Věříme, že tento čas byl pro všechny možností prožít hlubší společenství s Ježíšem a duchovně načerpat. 
Fotogalerie
Vloženo 22. 8. 2013

Textové pole:    Letošní úroda 
I když v létě u nás napadlo jen minimální množství srážek, úroda na poli i v zahradě je opravdu požehnaná. Doufáme, že mnozí z Vás jsou na tom podobně... Za Boží štědrost jsme děkovali při mši sv. v sobotu 7. září v kapli domova, která byla k tomuto účelu speciálně vyzdobena. 
Fotogalerie
Vloženo 17. 9. 2013
Textové pole:    Domov se připravuje na Vánoce
Pokud se k nám do domova nedostanete a chcete se podívat, jak je vánočně vyzdoben, můžete si prohlédnout fotogalerii.
Fotogalerie
Vloženo 19. 12. 2013
Textové pole:    Vánoční bohoslužby, koncerty, koledy…
Slavnostní vánoční bohoslužby začaly půlnoční mší svatou, kterou zpestřil svým vystoupením soubor Lipka. Na Svátek svaté rodiny při mši zazpívali členové farního polského chrámového sboru. Tito obětaví zpěváci navštívili také náš domov a pro jeho obyvatele připravili vánoční scénku a spolu s klienty domova si zazpívali známé koledy. 28. prosince před mší svatou v kapli domova vystoupil se svým vánočním programem sbor „Gaudeamus“, 6. ledna odpoledne nám v kapli zazpívali členové českého chrámového sboru a 11. ledna zpříjemnil vánoční období svými písněmi a hrou na kytaru p. Tománek ze skupiny Blaf. Na Svátek Křtu Páně 12. ledna při mši sv. v kostele zpíval dětský sbor „Rozmarynek“ a poslední pásmo koled letošních vánoc připravil 19. ledna po nedělní mši sv. sbor „Melodia“. Všem patří náš srdečný dík.
Fotogalerie
Vloženo 8. 3. 2014
Textové pole:  nahoru  
Textové pole: Historie