Ze života - fotogalerie - r. 2017

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov sv. Alžběty
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole:    Věčné sliby s. M. Miriam 
Po pětileté přípravě v sobotu 13. května během slavnostní bohoslužby zasvětila celý svůj život Pánu Ježíši s. Miriam od Zmrtvýchvstalého Krista – Izabela Sikorová. Zveme Vás k prohlídce fotogalerie, která byla v tento den vytvořena. Děkujeme za modlitby na úmysly s. Miriam i celého našeho řeholního společenství.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Pouť na Salajku
Poutní slavnost nalezení sv. Kříže na Salajce připadla letos na neděli 7. května. Protože dny před poutí byly deštivé, mše sv. byly letos slouženy v kostele. Opět od farního kostela vyšlo pěšky procesí do Salajky. Jiní poutníci, včetně klientů našeho domova, se na pouť dostali auty. 
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Slavení Svatého týdne a Velikonoc v našem kostele
Letos se ve slavení Tridua opět objevilo několik novinek. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při jejich realizaci a také všem, kteří se novými věcmi nedají odradit. Věříme, že je to k větší chvále Boží. Zveme Vás k ohlédnutí se za tím, co jsme prožili.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Koncert Stabat Mater 
V neděli 9. dubna jsme měli příležitost účastnit se koncertu Stabat Mater. Děkujeme s. M. Judytě za odvahu koncert zorganizovat a nacvičit a také všem účinkujícím za jejich umělecký výkon k Boží oslavě. Škoda, že se s Vámi můžeme podělit jen s fotkami, hudbu zatím nezveřejňujeme J. Ale možná se zase nějaký ten koncert připraví.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Ostatkový bál
Letos jsme ostatkový bál trošku uspíšili – byl už 20. února. Začínal tradičně divadlem, jehož autorka - s. Miriam – je s ostatními sestrami také nacvičila. Poté následovala hudba, tanec, různé hry… mrkněte se, pokud chcete sem.
Fotogalerie
 Vloženo 18. 5. 2017
Textové pole:    Slavnost Božího Těla
Jak jsme letos prožili Slavnost Božího Těla, si můžete prohlédnout na fotografiích. Jsme vděčné, že nám Pán Bůh dává sílu a můžeme k Jeho cti připravovat spolu s věřícími, kteří navštěvují náš kostel, důstojný a radostný průvod, který je také svědectvím naší víry pro okolí. Děkujeme Ti, Pane, za Tvé požehnání, které uděluješ během průvodu na všechny světové strany u slavnostně ozdobených oltářů.
Fotogalerie
 Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Setkání mládeže v Olomouci

Místem letošního celostátního setkání mládeže se stala Olomouc. Od 14. do 20. srpna se dvě naše sestry spolu s mládeží účastnily této akce a zapojily se do týmu, který sloužil přímluvnou modlitbou. V sobotu se k nim připojily další sestry. Na tento den byly do Olomouce organizátory pozvány také rodiny s dětmi, které mohly kromě pestrého celodenního programu navštívit také tzv. EXPO, které připravily řeholní řády i jiné náboženské instituce a prezentovaly zde svou činnost. Byl to den setkávání, sdílení a vzájemného obdarovávání se. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Setkání rodin

11. června se v areálu našeho kláštera konalo setkání rodin, které se těšilo hojné účasti. Těší nás, že se toto setkání může díky vhodným podmínkám konat právě u nás, a že mohou účastníci duchovně načerpat do dalších dnů.
Fotogalerie
Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Slavnost Porciunkule

2. srpna každoročně prožíváme poutní Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Letos se slavnosti opět po delším čase účastnil a sloužil pontifikální mši svatou náš Otec biskup František Václav. Jsme vděční, že mu to jeho zdravotní stav dovolil a mohl být opět mezi námi spolu s poutníky z blízkého i vzdáleného okolí. Děkujeme, Otče biskupe, a vyprošujeme Vám hojnost Božích milostí a potřebnou sílu ke snášení Vaší nemoci a k vedení naši diecéze.
Fotogalerie
Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Poděkování za letošní úrodu

V neděli 15. října jsme při mši sv. v 9 hodin poděkovali Pánu Bohu za dary, které nám přinesla letošní úroda. Sestry vyzdobily kostel tím nejkrásnějším, co se urodilo. Také Vámi chceme prostřednictvím fotogalerie pozvat k našemu dílu na poli, v zahradě i v lese… 
Fotogalerie
Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Jubileum s. Vojtěchy

V červnu jsme spolu se sestrou Vojtěchou, která slavila své 25. výročí od složení slibů, poděkovaly při slavnostní mši svaté Pánu Ježíši – našemu Ženichovi, za všechny milosti a dary, které obdržela, i za to, že díky věrnosti těmto milostem může mít celá naše řeholní rodina podíl na jejich ovoci. 
Fotogalerie
 Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Exercicie na Svatém Hostýně

Letos koncem června jsme již potřetí prožily své exercicie na Svatém Hostýně, tomto nádherném poutním místě, kde se rády vracíme. Děkujeme O. Nereuszowi, františkánovi, který působí v Miejskiej Górce, za přednášky a doprovázení během těchto dnů věnovaných naší duchovní obnově.
Fotogalerie
 Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Duchovní obnova pro dívky

Letošní duchovní obnova pro dívky byla vedena v netradičním duchu. Děvčata, která se přihlásila, se mohla spolu s námi modlit, pracovat a také prožívat chvíle sdílení a odpočinku. Uvidíme, jak připravíme další ročník duchovní obnovy, ale podle „průzkumu“ se tento způsob dívkám hodně líbil.
Fotogalerie
 Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V úterý 15. srpna – na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - prožila naše řeholní rodina významný den, který se zapsal do naší historie. V poledne jsme se zasvětily Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, a tak jsme odevzdaly Jejímu Synu, Ježíši Kristu sebe samotné, celý náš konvent, všechny naše modlitby a práce, radosti i starosti, všechno čím jsme a co máme i celou naši budoucnost. Tohoto slavnostního zasvěcení se účastnil také Otec biskup Zbigniew Kusy, františkán pocházející z našich končin, který nyní působí v jedné z diecézí Středoafrické republiky. Byli přítomni také jablunkovští františkáni, kterým děkujeme za jejich dlouholetou službu pro nás sestry i pro věřící naší farnosti. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Podzimní pouť na Salajku

I přes nepříznivé počasí, které panovalo 17. září, kdy byla pouť ke cti Povýšení sv. Kříže na Salajce, jsme se zapojily do procesí, které vyšlo od farního kostela. Bylo nás maličko, ale v modlitební atmosféře jsme šťastně a bez úhony došli na hlavní mši sv. v 11 hodin. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Časné sliby s. Magdalény

V sobotu 7. října, kdy si spolu s církví připomínáme Pannu Marii růžencovou, jsme se spolu s přáteli naší řeholní rodiny, příbuznými i známými účastnili slavnosti časných slibů s. M. Magdalény od Ježíše Krista – Tváře Otcova milosrdenství, která tak vstoupila do další fáze řeholní formace – do juniorátu, který trvá 3 roky. Na tuto dobu složila své sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. 
Jsme vděčné Pánu Bohu, že krátce předtím se k naší řeholní rodině připojila kandidátka Irena, která byla přijata do postulátu 17. září – na Slavnost obdržení stigmat sv. Františka.
Modlíme se také a i Vás prosíme o modlitbu za poznání dalšího směřování životní cesty pro s. Paulu, která 23. listopadu ukončila tříleté období, na které složila řeholní sliby v naší řeholní rodině. 
Fotogalerie
 Vloženo 20. 11. 2017
Textové pole:    Relikvie dětí z Fatimy
Neděle 1. října 2017 se zapíše do historie našeho kláštera jako den, kdy jsme spolu s věřícími naší farnosti, kteří navštěvují náš kostel, uvítali ostatky svatých Františka a Hyacinty z Fatimy, kteří dostali milost vidět Pannu Marii a nést světu Její poselství. Jejich ostatky již zůstanou u nás v klášteře. Naši svatí patronové, orodujte za nás, abychom byli ochotni přinášet své oběti za obrácení hříšníků a na smír Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
Každou první sobotu v měsíci je v našem kostele se po ranní mši svaté modlíme pobožnost prvních sobot, o niž se více můžete dovědět zde. Srdečně Vás zveme, abyste se připojili k této modlitbě, jak si Panna Maria přeje. 
Fotogalerie
 Vloženo 20. 12. 2017
Textové pole:    Přišel také Mikuláš a připravovali jsme se na vánoce
Po návštěvě kostela a obdarování dětí se sv. Mikuláš vydal také do domova, aby obdaroval naše seniory. Nakonec konstatoval, že měl pocit, jako by si jeho návštěvy více vážili ti starší než děti. Spolu s ním jsme se tak zamýšleni nad tím, proč tomu tak je a o čem to svědčí... 
Protože po celý rok pracovali zaměstnanci našeho domova s velkým nasazením, přišel sv. Mikuláš ještě jednou - tentokrát s dárky pro ně. U této příležitosti také jim zahrály jejich spolupracovnice - sestry alžbětinky - divadlo, takže „zlatá rybka“ mohla znovu promluvit, vyvolat v nás otázky i odpovědi na to, po čem toužíme, zda jsme vděčni za to, co máme, zda nechceme v hmotné oblasti stále víc na úkor toho, co je nejdůležitější - nezištné lásky. 
Fotogalerie

Nad otázkami spojenými s duchovním životem se mohli zamýšlet klienti našeho domova spolu s přespolními, kteří přijali naše pozvání a rozhodli se účastnit adventní duchovní obnovy. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Krása a hloubka vánoc…
I letošní vánoce prožívané v kostele a kapli domova nám nabízely zážitky krásy i hloubku. Srdečně děkujeme za vánoční stromy - dva velké nám daroval p. Ježowicz, dva menší p. Świerczek a dva do kaple domova naši sousedé Jakubíkovi. Dík patří také našim ministrantům, kteří ochotně pomáhali při jejich náročném zdobení v kostele, ale i těm, kteří se ochotně zapojili do výzdoby domova a kaple.
Fotogalerie
Naše poděkování patří také všem, kteří se přičinili svým zpěvem a hrou na hudební nástroje k obohacení vánoční liturgie nebo zazpívali po bohoslužbách, a zvláště také otcům františkánům, kteří slouží v našem kostele. O. Symplicjusz připravil pro věřící v rámci nedělních promluv také adventní duchovní obnovu na téma „Ustavičně se modlete“ a přiblížil nám některé otázky týkající se modlitby. Pokud jste se nemohli účastnit nebo máte zájem, jsou k dispozici nahrávky této duchovní obnovy. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Obnovená kaple Panny Marie andělské v klášteře Otců františkánů a nový 	 kříž
V jablunkovském klášteře otců františkánů byla v adventní době po více než dvaceti letech trvání obnovena kaple Panny Marie andělské. Slouží nejen otcům františkánům, ale i věřícím, kteří klášter navštěvují, k modlitbě, adoraci, ke slavení mše svaté a udílení jiných svátostí. Jedním z hlavních úmyslů obnovy kaple bylo zadostiučinění za zneuctění Nejsvětější svátosti, ke kterému došlo během vloupání neznámým pachatelem před dvěma lety. Nově obnovenou kapli posvětil ve čtvrtek 28. prosince O. Antonin Brząkalik OFM – provinciál z Katowic-Panewnik. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde.

Na klášterní zahradě otců františkánů byl také zasazen kříž, který posvětil 15. srpna 2017 O. Zbigniew Kusy – františkán pocházející z Cieszyna a nynější biskup ve Středoafrické republice, který v té době navštívil naše řeholní komunity.
Fotogalerie
Textové pole: Pouť do Fatimy
Přečíst si jak dopadla pouť do Fatimy, další zprávy a novinky, nebo také prohlédnout fotky můžete na této stránce.	
Aktualizováno 20. 12. 2017
Textové pole: Historie